Bestuursprogramma 2018-2022: Voorbereid op de Toekomst

Het college van Delft heeft het bestuursprogramma 2018-2022 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Het programma – ‘Voorbereid op de toekomst’ – beschrijft de belangrijkste doelen die het gemeentebestuur in de komende vier jaar wil bereiken. Het is een uitwerking van het coalitieakkoord dat vijf partijen eerder dit jaar hebben gesloten. In het bestuursprogramma benoemt het college vijf noodzakelijke opgaven voor de komende jaren.

  • Een stevige basis: Delft moet een leefbare en schone stad zijn, waar mensen goed kunnen wonen, werken en verblijven. Jongeren moeten zich hier optimaal kunnen ontwikkelen en voorbereiden op een plek in de samenleving. Banen op alle niveaus bieden kansen voor Delftenaren om economisch zelfstandig te zijn. En bewoners moeten kunnen rekenen op de voorzieningen die horen bij deze stad.
  • Sterke wijken: Delft heeft behoefte aan meer woningen: goed, betaalbaar voor elke inkomensgroep én duurzaam. De komende jaren komen er duizenden woningen bij, die helpen om de woningvoorraad weer in balans te krijgen én meer variatie te krijgen per wijk. Delft zet in op een woonomgeving die veilig is. Efficiënte en effectieve zorg ondersteunt Delftenaren in hun zelfstandigheid.
  • De (innovatieve) maakindustrie: De groei van de werkgelegenheid loopt niet gelijk op met de groei van de stad. Delft heeft behoefte aan banen voor mensen die praktisch geschoold zijn en aan meer scholing gericht op kansrijke beroepen. De (innovatieve) maakindustrie biedt kansen op werk, op alle niveaus. Om die kansen te benutten, bevordert het college de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
  • De energietransitie: Ook Delft moet bijdragen aan duurzame energieopwekking en schone lucht. De stad moet andere energiebronnen gaan gebruiken, zoals zon, wind, restwarmte en aardwarmte. Delft bereidt zich voor op deze energietransitie, die bovendien kansen biedt voor nieuwe banen.
  • De mobiliteitstransitie: De groei van Delft in de komende jaren mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en de bereikbaarheid. Om de stad bereikbaar te houden, is een andere kijk nodig op mobiliteit. Delft blijft aantrekkelijk, door optimaal gebruik te maken van fiets, openbaar vervoer, spoor en wegen.

Ambities

Het bestuursprogramma (pdf -1,5 MB) beschrijft de ambities voor de komende jaren. Het college zet hierin een deel van het beleid dat eerder is ingezet door. Voor nieuwe ambities worden in dit bestuursprogramma verantwoorde keuzes gemaakt en accenten gelegd. Delft kent vele opgaven en ambities, maar het college realiseert zich dat niet alles meteen kan. Delft heeft weliswaar een sluitende begroting, maar de ruimte om te investeren is nog steeds beperkt.

Solide financieel beleid

In de komende jaren maakt het college zoveel mogelijk ruimte in de begroting voor dat deel van de ambities dat nu nog niet gefinancierd kan worden. Delft houdt daarbij vast aan een solide financieel beleid, ook voor de langere termijn. Binnen de vijf opgaven geeft het college prioriteit aan de uitgaven die noodzakelijk zijn. Bovendien werkt het bestuur eraan om het sociaal domein financieel beheersbaar te houden. Dat is nodig, omdat de vraag naar zorg en de kosten toenemen, terwijl de rijksbijdrage daalt.

Verbonden stad

Het college gaat de opgaven succesvol aanpakken door samen te werken en anders te werken: met elkaar, in de organisatie, met Delftenaren, partners en de regio. Het bestuur vindt het belangrijk om benaderbaar te zijn, het gesprek aan te gaan en te luisteren. Het samen doen wordt nog meer leidend in de komende vier jaar. Hiermee geeft het college het voorbeeld voor de ‘verbonden stad’, waar betrokkenheid en nabijheid centraal staan, waar we het samen doen en we eigen initiatief waarderen.