Jan Geert’s colomn: Beweeg!

Door Jan Geert van der Post op 21 juni 2020

Beweeg!
Het is hollen of stilstaan in de lokale politiek nu. Maanden was er maar een relatief beperkte agenda voor de raadsleden. Daar hadden ze het overigens druk zat mee. Ook de drie van de PvdA-fractie, aangevuld met de drie commissieleden. Vergaderen en voorbereiden kostte in deze tijden van beperkt samenkomen ook meer tijd en energie dan normaal.
Maar in mei kwam het college weer flink in beweging. Dat was voor een deel ingegeven door de jaarlijkse begrotingscyclus. Daar bestaat nu eenmaal een vastgesteld rooster voor. Voor geld en budgettoewijzingen wijkt heel veel. Zelfs de beperkingen van de Coronacrisis. In juni zal en moet de Kadernota besproken worden, anders ligt er in november geen begroting.
Maar ook op beleidsterreinen schiet het college ineens uit te startblokken. Toepasselijk geldt dat ook voor de plannen rond mobiliteit in de stad. Het stuk dat een vergezicht voor bewegen in de stad tot 2040 biedt. Ergens begin juni stuurde wethouder Martina Huijsmans een concept nota rond en een krappe maand later moet de raad besluiten of het rijp is voor inspraak. Al jaren schermt de wethouder dat van alles in dit Mobiliteitsplan Delft 2040 geregeld zal worden. En nu ligt het ineens op tafel met een heel haastig behandelschema.
Terwijl mobiliteit een lastig onderwerp is. Het gaat iedereen aan. Bijna niemand blijft de hele tijd op maar één plek. We bewegen wat af naar werk, winkel, school, sportveld, bioscoop, café, enz. Het heet tijdens een EK of WK-voetbal dat we 17 miljoen bondscoaches hebben in ons land, en de laatste maanden, 17 miljoen Coronadeskundigen. Maar TU-stad Delft telt zeker 100.000 verkeerskundigen. De fractie bedacht dat we daar dan ook maar eens nuttig gebruik van moesten maken. In heel korte tijd riep de partij een heel aantal geïnteresseerden bij elkaar die Goriska van Cooten van munitie voor het debat in de commissie moest voorzien. Via een -bijna onvermijdelijke- digitale vergadering ontstond er een levendig onderling gesprek. Met veel kritische geluiden, zoals we van de PvdA-leden gewend zijn.
Op dinsdag 16 juni zat de commissie Ruimte en Verkeer bijeen in de raadszaal. De commissieleden op keurige afstand van elkaar waardoor de hele zaal nodig was om de 11 verschillende fractievertegenwoordigers aan één tafel te krijgen. Goriska was zeker geïnspireerd door de inbreng van de partijgenoten, de avond ervoor. Er rolde een goed verhaal over de tafel, met ook duidelijke en kritische vraagpunten naar de werkelijke visie die achter het plan steekt. Want een nadere beschouwing leert dat het mobiliteitsplan nog lang niet af is. Ondanks dat er al maanden, nee, jaren aan geschreven, geschaafd en gesleuteld wordt.
Andere fractie hadden ook hun kritische punten. De VVD liet zich wel heel openlijk kennen als de autopartij, GroenLinks keek nauwelijks verder dan de duurzaamheidsneus lang is en D66 had alleen maar lof voor de -eigen- wethouder en, opvallend genoeg, ook voor de soms kritische voorstellen van andere fracties.
Wethouder Huijsmans had een dik boek aan woorden nodig om met name uit te dragen dat nog heel veel nader uitgewerkt moet worden. Me dunkt dat ze daar al voldoende tijd voor heeft verbruikt. Maar misschien valt het ook niet mee om een zo ingrijpend plan te presenteren, terwijl het integrerende kader, de Omgevingsvisie passend bij de wellicht ergens volgend jaar in werking tredende Omgevingswet, er nog niet ligt. Meebewegen en het plan flexibel houden, dat is misschien het devies. Maar gelukkig mogen in de zomer eerst die andere 99.989 verkeerskundigen van Delft hun zegje doen. Daarna maar eens beoordelen of de wethouder echt beweeglijk is.

JanGeert van der Post

Jan Geert van der Post

Jan Geert van der Post

Commentaar hebben op wat er in je stad gebeurt en aan de zijlijn blijven, dat is voor Jan Geert, civiel ingenieur met ruime ervaring in ontwikkelingssamenwerking,  geen optie. Omdat niet iedereen rechtstreeks aan de politieke besluitvorming kan deelnemen, wil Jan Geert bijdragen aan het betrekken van allerlei mensen bij gemeenteraadsbesluiten om zo de besluitvorming te

Meer over Jan Geert van der Post