Programma 2022 – 2026
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Programma 2022 – 2026

Beste lezer,

Of u nu lid bent van de PvdA, alleen nieuwsgierig of overweegt PvdA te stemmen, wat wij met elkaar delen is dat wij in Delft wonen. En ik neem aan dat u net als ik, Delft een prachtige stad vindt en het iedereen in Delft gunt daar plezierig te kunnen wonen. Dat lukt deels goed, maar er is nog genoeg te doen. Daar neem ik u graag in mee.

Afgelopen periode was zwaar. Corona had en heeft een grote impact op ons leven. En het lijkt erop dat wij met Corona zullen moeten leren leven. Dat vraagt een nieuw perspectief, voor het omgaan met Corona, maar ook voor andere onderwerpen. Wij kunnen veel, maar ik denk dat u net als ik wel dat perspectief nodig heeft.

Er zijn grote opgaves op te pakken. Het wonen, de mobiliteit, de energietransitie, aanpak van de gezondheidsverschillen, een goed en breed onderwijsaanbod, goede en betaalbare zorg, armoedeaanpak, werkgelegenheid, het versterken van de cultuursector. Al die opgaven komen op een stad af die sterk maar ook kwetsbaar is. Kwetsbaar, omdat geld en menskracht ontbreekt om te doen wat nodig is. Er moet dus echt meer geld vanuit het Rijk komen. De gemeenten bieden namelijk de mogelijkheid om deze opgaven op te pakken en tot uitvoer te brengen. Gemeenten staan voor u dichterbij, zijn betrokken en voor u veel directer aan te spreken in letterlijke en figuurlijke zin.

In Delft is al veel gestart, dat moeten wij koesteren en voortzetten. Hoe mooi is het dat naast de TU en het HBO ook een gecombineerde vmbo- en mbo-opleiding in Delft gaat komen. Scholen die zorgen dat wij de mensen die wij zo hard nodig hebben ook opleiden. Wij bouwen in Delft veel de komende jaren. Er is een goede aanzet gemaakt in het bouwen van woningen geschikt voor ouderen. Ook voor mensen die vanuit een zorginstelling zelfstandig gaan wonen met begeleiding zijn er afspraken gemaakt. Maar wat doen wij voor die vmbo’er of mbo’er die van die nieuwe school komt. Waar kan die gaan wonen. U heeft vast mensen in uw omgeving waarbij dit speelt. Ook daar moet aandacht voor zijn. In Delft woont een grote groep ouderen, die aangewezen is op de zorg. Die zorg moet beschikbaar en betaalbaar blijven. Daar wordt hard aan gewerkt, maar vraagt ook om te investeren in preventie en het versterken van de sociale netwerken om de bewoners heen. In Delft wordt veel gebouwd in grote dichtheden. Afgelopen periode heeft ons ook geleerd hoe belangrijk de (groene) rustplekken in de stad zijn. Net als ik heeft u vast veel gewandeld het afgelopen jaar, heeft u de jeugd de mooie groenen plekken in de stad intensief zien gebruiken. Die plekken moeten wij koesteren en bij nieuwe plannen moeten wij bewaken dat ze er komen. In het mobiliteitsplan is de voetganger belangrijk. De straat geeft meer ruimte aan het langzaam verkeer. De straten moeten daarvoor wel ingericht worden, zodat het voor u als voetganger of uw kind op de fiets duidelijk is dat u die ruimte mag innemen. Wij gaan van het gas af, maar hoe en wanneer. Het nieuwe Warmteplan geeft kader, maar de uitvoering is pas voorzichtig gestart. Die hangt op draagvlak, maar vooral ook betaalbaarheid. De Armoedebestrijding is de afgelopen periode ondanks alle bezuinigingen stevig overeind gebleven. Maar ook daar zien wij dat er nog een grote opgave ligt. In Coronatijd hebben sommigen van u veel gewandeld, maar soms lukt dat niet en vliegen de kilo’s eraan. Die gaan er wel weer af, maar bij sommige mensen is hun gezondheid echt veel slechter dan gemiddeld. Dat maakt hen kwetsbaar, daar moeten wij iets aan doen.

Dat kan niet allemaal tegelijk, dat is ook niet morgen gerealiseerd. Maar in Delft is het wel kansrijk. De schaal van Delft, stad en dorp, maakt het mogelijk. Delft kent veel vrijwilligers en verenigingen. Wij kijken nog naar elkaar om en helpen elkaar als dat nodig is. Tegelijk zijn wij ook een stad en zien wij niet alles. Ook in Delft speelt er veel achter de voordeur wat wij niet weten. Daarom is het belangrijk dat wij nog beter leren zien wat er speelt in de stad. Dat wij alle kracht die er is bij vrijwilligers en verenigingen beter kennen en benutten. Dat wij nog meer in gesprek gaan met de bewoners in onze stad, om nog effectiever te zijn. Dat sluit aan bij een beweging die politiek al ontstaat. Er ligt een mooi Initiatiefvoorstel onder andere vanuit de PvdA om de buurthuizen weer veel meer de plek van ontmoeting en informatie te maken. Er wordt in opdracht van de Raad gewerkt aan het voorstel Energie in de Wijken. Doel is weer meer op wijkniveau te gaan organiseren. Weer aanwezig en aanspreekbaar te zijn in de wijken. Dat is de plek waar bewoners betrokken kunnen worden bij de energietransitie. De plek waar het overleg gevoerd wordt, het draagvlak georganiseerd. Dat gun ik ons de komende jaren. Doen wat nodig is met en dichterbij onze inwoners. Dichterbij u dus. Aanspreekbaar en dichtbij, twee mooie thema’s om mee te eindigen.

Karin Schrederhof

Wethouder wonen, wmo en sport 2018-2022

Lijsttrekker PvdA Delft 2022-2026

Onze plannen voor:

1

Wonen in een sociale stad met krachtige wijken

Delft is een aantrekkelijke stad om in te wonen. Alle wijken hebben ieder hun eigen kwaliteiten. Voor de inwoners begint de waardering daarvoor in de straat, buurt en wijk. De

Ons plan
2

Een stad met betaalbare woningen

Wonen is een eerste levensbehoefte. Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning in een fijne leefomgeving. Een goede woning is een ankerpunt van waaruit je je leven vorm

Ons plan
3

Een leefbare en duurzame stad

De opwarming van de aarde gaat niet aan Delft voorbij. De PvdA heeft de Global Goals omarmd en zet in op een energieneutrale stad in 2050. Dit is een enorme

Ons plan
4

Goed bereikbare stad

Het mobiliteitsplan Delft (MPD) geeft richting aan hoe we Delft bereikbaar houden voor inwoners, werknemers en bezoekers. De PvdA zet daarbij vooral in op de voetganger, de fietser en het

Ons plan
5

Veilige stad

De PvdA vindt dat elke inwoner het recht heeft om op te groeien en te leven in een prettige leefomgeving. Een gevoel van veiligheid is daarbij belangrijk. Alleen als je

Ons plan
6

Inclusieve en verbonden stad

Delft is het thuis voor veel verschillende mensen. De diversiteit aan mensen is wat onze stad tot Delft maakt. Samen geven we de stad een gezicht, geven we Delft letterlijk

Ons plan
7

Stad met eerlijk werk

Bij een leefbare stad hoort een vitale economie waarin iedereen een passende baan kan vinden: theoretisch en praktisch opgeleid, jong en oud, met of zonder beperking. Delft heeft een sterke

Ons plan
8

Stad zonder armoede

Werk geeft eigenwaarde. Wij gunnen iedereen, theoretisch of praktisch opgeleid, volledig of gedeeltelijk inzetbaar, een fatsoenlijk inkomen en passend werk. Mensen met een arbeidsbeperking hebben minder kansen om een baan

Ons plan
9

Eerlijke Kansen voor Kinderen

Delft is een stad waar iedereen kan en mag meedoen. Kinderen gaan met veel plezier naar school en leren er iedere dag iets nieuws. Dit begint al op de kinderdagverblijven

Ons plan
10

Inclusieve en Duurzame Scholen

PvdA Delft is de school meer dan alleen een ruimte waar leerlingen onderwijs krijgen. De school is een centrale plek in een buurt of wijk. Ze staan goed verspreid door

Ons plan
11

Opleiden voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst

Onderwijs bereidt voor op het vinden van een baan. Een baan brengt bestaanszekerheid, biedt kansen op ontplooiing en maakt dat je op een zinvolle manier bijdraagt aan de samenleving. Delft

Ons plan
12

Mee kunnen doen begint bij Taal

Het spreken van de Nederlandse taal is de belangrijkste voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving en om werk te kunnen vinden. Ook ouders moeten het Nederlands beheersen

Ons plan
13

Gezonde Stad, Bewegen is Gezond

Sport is belangrijk voor jong en oud. Door te bewegen blijf je fit en voorkom je gezondheidsproblemen die een belemmering kunnen vormen om mee te doen in de samenleving of

Ons plan
14

Culturele Stad

Cultuur verbindt, geeft plezier, prikkelt en zorgt voor spannende ontmoetingen. Cultuur heeft een waarde op zich en is bij uitstek een middel om je eigen identiteit te verkennen en in

Ons plan
15

Een stad waarin we voor elkaar zorgen

Goede zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen en hun mogelijkheden om zelfstandig te functioneren. De PvdA vindt dan ook dat in Delft zorg direct beschikbaar, betaalbaar

Ons plan
16

Samen de Stad Besturen

De PvdA vindt het belangrijk dat de kracht en energie in de Delftse samenleving optimaal worden benut. De gemeente is er voor alle burgers en burgers worden door de gemeente

Ons plan
17

Een Toegankelijke en Transparante Gemeente

De gemeente Delft zet zich in voor haar burgers en voor een goede dienstverlening. Toch komen Delftenaren soms in de knel omdat ze moeilijk in contact kunnen komen met de

Ons plan
18

We blijven Investeren

Delft staat voor grote opgaven en moet veel kosten maken om al haar gemeentelijke taken goed uit te voeren. De Coronacrisis heeft ons geleerd dat de kansenongelijkheid groter dreigt te

Ons plan

Deel dit