Leren

De PvdA vindt dat álle Delftse kinderen en volwassenen het beste uit zichzelf moeten kunnen halen. Kinderen én hun ouders moeten kunnen rekenen op het beste onderwijs. Onderwijs, dat gelijke kansen biedt en dus voor iedereen, ongeacht sociale, culturele of economische achtergrond, toegankelijk is. Dit betekent ook voldoende openbaar onderwijs.

Meer dan ooit is kennis macht. Onze samenleving wordt immers steeds ingewikkelder. Goed onderwijs biedt kinderen de kans om zich te ontplooien en goed voorbereid een plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te vinden. En dat geldt ook voor volwassenen: ook zij moeten zich blijvend kunnen scholen en ontplooien. Want er wordt veel van ons verwacht. In de participatiesamenleving staan meedoen, vitaliteit en zelf de regie over je eigen leven voeren centraal. Maar daarvoor moet je wel over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Delft kent een breed palet aan instellingen op alle onderwijsniveaus: van peuterspeelzalen tot de Technische Universiteit.

1. Kansen voor kinderen

Een kwart van alle Nederlandse kinderen verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand van twee jaar, iets wat niet meer in te halen valt. Het is daarom belangrijk dat een kind zo vroeg mogelijk kan beginnen met leren en dat ouders hun kinderen daar van begin af aan in ondersteunen. Dat is voor veel ouders echter niet altijd vanzelfsprekend. De PvdA vindt dit onaanvaardbaar. Kansen creëren voor kinderen vergt daarom een integrale benadering die gericht is op het hele gezin. Dit betekent dat de samenwerking tussen de school, jeugdzorg en welzijn goed geregeld moet zijn. De PvdA wil de betrokken partijen daarop aanspreken. Dit vraagt ook om gericht onderwijsbeleid van de gemeente, iets wat al langere tijd is verwaarloosd. Wij zetten daarom in op actief onderwijsbeleid.

De PvdA zet op het volgende in.

 • Ieder kind in Delft heeft recht op een gelijke start. De PvdA wil dat kinderen met een dreigende onderwijsachterstand vanaf hun tweede jaar 16 uur per week gebruik maken van een voorziening voor Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE). VVE stimuleert jonge kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo worden zij goed voorbereid op groep 3 van de basisschool.
 • Brede schoolconcepten zoals de community school en het Integraal Kind Centrum bieden kinderen maximale ontplooiingskansen in een brede leer- en leefomgeving zowel tijdens als na de schooluren. Delft kent op dit moment één community school (De Horizon) waarin onderwijs, welzijn en jeugdgezondheidszorg nauw met elkaar samenwerken. De school richt zich op vijf thema’s: gezonde leefstijl, brede leeromgeving, opvoed- en leerondersteuning, wegwijs maken en veiligheid. In Delft is daarnaast één IKC (De Eglantier) waarin voor- en naschoolse opvang, basisonderwijs en vrije tijdsactiviteiten onder één dak gebracht. De PvdA wil dat het aantal community schools en IKC’s in Delft verder wordt uitgebreid, te beginnen in de wijken waar dit het hardst nodig is.
 • De PvdA wil de betrokkenheid van ouders bij de onderwijsloopbaan van hun kinderen stimuleren. Dat doen wij door buitenschoolse mentorprojecten als School’s Cool, Taalmaatjes en Taalvisite die extra ondersteuning bieden aan kinderen en hun ouders op het gebied van taal en studievaardigheden, steviger te ondersteunen. De samenwerking tussen deze buitenschoolse initiatieven, scholen en de gemeente wordt versterkt en er wordt gezorgd voor structurele financiering.
  Scholen hebben een zorgplicht: ook een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, heeft recht op een passende plek. Soms is dit niet voldoende en is een beroep op jeugdzorg noodzakelijk. Deze hulp moet direct beschikbaar zijn: de PvdA vindt dat er geen wachtlijsten in de jeugdzorg mogen bestaan. De hulp moet ook nadat een leerling 18 is geworden doorlopen. En ook hier geldt een integrale benadering: één gezin, één plan één regisseur.
 • Ook in Delft maken steeds meer leerlingen gebruik van schaduwonderwijs, het buiten het reguliere onderwijs volgen van bijlessen en extra toetsen die door de ouders betaald worden. Omdat kinderen van ouders met een laag inkomen niet van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken werkt dit onderwijsongelijkheid in de hand. De PvdA vindt dan ook dat scholen dit aanvullende onderwijs gratis moeten gaan aanbieden voor kinderen van ouders met een minimuminkomen in de vorm van bijvoorbeeld bijles of een weekend- of zomerschool.
 • De PvdA staat als vanouds voor het belang van openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs draagt zorg voor een veelzijdige vorming van leerlingen, zodat zij kennis kunnen maken met de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving én hun betekenis. Voor kinderen in Delft moet altijd de keuze voor openbaar onderwijs in de directe woonomgeving mogelijk zijn.

2. Leren en werken

Onderwijs bereidt voor op het vinden van een baan. Werk brengt bestaanszekerheid, biedt kansen op ontplooiing en maakt dat je op een zinvolle manier bijdraagt aan de samenleving. Om kans te maken op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om over een startkwalificatie te beschikken op ten minste MBO 2 niveau. Om aan deze eis te voldoen heeft een deel van de Delftse scholieren extra ondersteuning nodig. Dat geldt ook voor volwassenen die geen werk hebben en met scholing weer op weg geholpen kunnen worden. Het Delftse onderwijs heeft de taak leerlingen op te leiden die beschikken over de kennis die Delftse werkgevers, voornamelijk op het gebied van techniek en zorg, nodig hebben. Dat vraagt om meer afstemming en samenwerking.

Voor de PvdA staan de volgende zaken centraal.

 • Thuis zitten is geen optie: iedere dag dat een kind verzuimt is er een te veel, geen enkel kind mag thuis zitten omdat een passend aanbod aan onderwijs en/of zorg ontbreekt. Er komen sluitende afspraken tussen de scholen, Bureau Leerplicht Gemeente Delft, jeugdhulp en –gezondheidszorg en de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs om verzuim te voorkomen en op maat hulp te bieden wanneer er toch sprake is van langdurig verzuim of voortijdig schoolverlaten.
 • Om een startkwalificatie te kunnen halen is het van belang dat leerlingen vanuit het VMBO doorstromen naar het MBO. Er komen sluitende afspraken tussen gemeente (Leerplicht), scholen en jeugdzorg over loopbaanoriëntatie op het VMBO, begeleiding bij de overstap naar het MBO en het volgen van risicoleerlingen na hun overstap. Het onderbrengen van VMO en MBO in één gebouw helpt daarbij.
 • Van een goede samenwerking tussen de Delftse onderwijsinstellingen en werkgevers profiteert iedereen: werkgevers leveren stageplekken en banen, de opleidingen toekomstige werknemers. De gemeente brengt deze partijen al samen in het programma Werk maken van Talent. De PvdA wil deze samenwerking intensiveren, voornamelijk waar het gaat om techniek en zorg. Doel is te komen tot nieuwe opleidingstrajecten die aansluiten op de arbeidsmarkt en lokale vraagstukken zoals de groeiende vraag naar zorg, duurzaamheid en de behoefte aan goede vakmensen. Daarbij ligt de focus ook op het creëren van werk voor mensen in de bijstand of met een opleiding onder HBO-niveau.
 • Het nieuwe kabinet Rutte III voert een individueel scholingsbudget in voor mensen met een baan. De PvdA vindt dat ook mensen met een bijstandsuitkering over een dergelijke budget moeten kunnen beschikken. Er komt daarom een scholingsfonds voor Delftse bijstandsgerechtigden.
 • Er komt één loket waar alle mogelijkheden voor scholing en onderwijs toegankelijk worden gemaakt voor inwoners van Delft.

3. Taal = meedoen

Het spreken van de Nederlandse taal is de belangrijkste voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving en om werk te kunnen vinden. Voor ouders die hun kinderen willen ondersteunen bij hun ontwikkeling is het beheersen van de taal zelfs onmisbaar. Ongeveer 12 % van de Delftse bevolking is laaggeletterd en heeft niet alleen moeite met lezen en schrijven, maar vaak ook met rekenen en het gebruik van digitale technologie. De groep van laaggeletterden is divers en bestaat naast uit degenen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, ook uit mensen die weinig of geen opleiding hebben gehad. Het cursusaanbod in Delft bestaat uit trainingen bij ROC Mondriaan, taal- en rekentoetsen voor mensen in de bijstand en “Taal op eigen kracht”, door vrijwilligersorganisaties georganiseerde cursussen voor groepen. Vanuit het Taalhuis van DOK wordt door vrijwilligers taalles thuis verzorgd. Een inburgeraar – en niet de gemeente – is zelf verantwoordelijk voor het regelen van inburgerings- en daarmee ook taallessen. Zij kunnen de weg daarnaartoe echter moeilijk vinden en ook de kwaliteit van het aanbod is zeer divers.

 • De PvdA wil dat het huidige cursusaanbod op het gebied van taal-, reken- en digitale vaardigheden in Delft wordt uitgebreid. De cursussen zijn betaalbaar en laagdrempelig en voor mensen met een minimuminkomen gratis toegankelijk. De subsidie voor “Taal op eigen kracht” wordt ook na 2017 voortgezet. Daarbij is extra aandacht nodig voor statushouders: het goed beheersen van de Nederlandse taal is immers onlosmakelijk verbonden met hun kansen op het vinden van werk, maar ook met de opvoeding van hun kinderen. De PvdA wil daarom het huidige begeleidingstraject van zes maanden uitbreiden naar een jaar.
 • De PvdA vindt dat de Gemeente Delft zich in VNG verband sterk moet maken voor het onder regie van de gemeente brengen van de inburgering en daarmee de inburgeringscursussen. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid maatwerk te bieden, bijvoorbeeld in de combinatie van scholing en werk. Ook kan de gemeente dan beter sturen op de kwaliteit van de inburgeringstrajecten.