Leven

De PvdA staat voor een rechtvaardige samenleving, waarin solidariteit en eerlijk delen vanzelfsprekend zijn en het goed leven is. Een goed leven betekent een fijn huis, vast werk en een goede gezondheid. Maar ook: gelijke kansen, toegang tot onderwijs en recht op zeggenschap. Als politieke partij kan de PvdA geluk niet garanderen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat de basisvoorwaarden die het mogelijk maken om mee te doen in de samenleving op orde zijn. Zoals goede en betaalbare zorg dicht bij huis, maar ook de mogelijkheid om te sporten, van kunst en cultuur te genieten en er op uit te trekken. Delft heeft in 2016 het predicaat “Gouden Sociale Gemeente van Nederland” gekregen, een titel waar wij als de partij van de verantwoordelijke wethouder trots op zijn. Deze lijn willen wij in de komende periode verder doortrekken.
 1. Zorg voor iedereen

 In de zorg staan mensen centraal. Goede zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen en hun mogelijkheden om zelfstandig te functioneren. De PvdA vindt dan ook dat in Delft zorg direct beschikbaar, betaalbaar en van goede kwaliteit moet zijn en bij voorkeur thuis of dicht bij huis aangeboden wordt. Maatwerk staat daarbij centraal en dit betekent dat het aanbod in goed overleg met de cliënt en zijn of haar directe omgeving tot stand komt. Wachtlijsten horen daar niet bij. Delftenaren worden steeds ouder en willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daar moeten de voorzieningen, zowel voor ouderen zelf als hun mantelzorgers, op ingesteld zijn. De vraag naar zorg neemt steeds verder toe, ook in Delft. Het benodigde budget voor voorzieningen vanuit de Wmo en de Jeugdzorg groeit echter onvoldoende mee. Dit betekent dat er goed gekeken moet worden naar wat écht nodig is. Slimme technische oplossingen helpen daarbij. Samenwerking met de TU Delft met haar opleidingen op het gebied van klinische en life science technologie biedt daarvoor kansen.

Onze plannen:

 • Delft heeft in 2016 het predicaat Gouden Sociale Gemeente gekregen, een titel waar wij als PvdA trots op zijn. De decentralisatie van taken op het gebied van de zorg en jeugdzorg van het Rijk naar de gemeente is in Delft gerealiseerd zonder dat de continuïteit en kwaliteit daaronder heeft geleden. De Delftse aanpak heeft landelijk een voorbeeldfunctie. Wij willen dit beleid dan ook onverkort voort blijven zetten.
 • Wijkcentra zijn de huiskamer van een wijk, waar mensen kunnen binnenlopen voor een praatje of een kopje koffie en diverse activiteiten worden georganiseerd door en voor bewoners en hun kinderen. De centra vervullen daarmee een belangrijke rol in het stimuleren van mensen om mee te doen in de samenleving. Op dit moment staan de centra nog te vaak leeg. De PvdA wil dat het aanbod van de wijkcentra beter aansluit op de behoeften van de wijkbewoners. Kosten in de vorm van een eigen bijdrage en huur, mogen daarbij geen drempels opwerpen.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers nemen een belangrijk deel van de taken op het gebied van welzijn en zorg voor hun rekening. Vrijwilligers zijn actief in verenigingen en wijkcentra, fungeren als maatje voor statushouders of verzorgen de thuisadministratie van mensen met financiële problemen. Mantelzorgers staan hun hulpbehoevende of dementerende partner, ouder of buur bij in de dagelijkse zorg. De PvdA vindt dat vrijwilligers en mantelzorgers waardering verdienen en niet overbelast mogen raken. Dat vraagt om goede begeleiding en ondersteuning, ook in de vorm van dagbesteding. Wij willen daarnaast dat in Delft een logeerhuis (zorghotel) wordt geopend, waar de zorg tijdelijk uit handen wordt genomen van mantelzorgers om hen de tijd te geven om te ontspannen of te herstellen van een operatie of ziekte.
 • Iedere inwoner van Delft moet in staat zijn om zelf de regie over zijn of haar eigen leven te voeren. Wij willen daarom de zeggenschap van mensen versterken, zowel in relatie tot de zorgaanbieders als de gemeente zelf. Dat betekent dat er voldoende capaciteit beschikbaar moet zijn voor cliëntondersteuning in de Wmo en dat de inbreng van patiëntenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in de beleidsontwikkeling gewaarborgd is. Initiatieven van bewoners rondom zorg zoals het opzetten van zorgcoöperaties steunen wij van harte.

 

 1. Heel Delft Sport

 Sport is belangrijk voor jong en oud. Door te bewegen blijf je fit en voorkom je gezondheidsproblemen die een belemmering vormen om mee te doen in de samenleving of om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Sport verbindt en brengt sociale contacten: door samen met anderen te sporten, maar ook door als vrijwilliger bij een sportvereniging actief te worden. Kinderen leren dankzij sportactiviteiten om samen te werken, maar verwerven ook belangrijke fysieke vaardigheden zoals een goede coördinatie. Veel Delftse kinderen halen de beweegnorm echter niet. Daar willen wij iets aan doen. De sportaccommodaties in Delft en voornamelijk die voor de binnensport zijn nodig aan een opknapbeurt of vervanging toe. De PvdA wil daarom extra investeren in goede voorzieningen.

 Onze plannen:

 • Om iedereen, jong en oud, met of zonder beperking, in staat te stellen te sporten zijn voldoende en kwalitatief goede faciliteiten broodnodig. De PvdA wil, samen met de verenigingen, extra investeren in de bestaande buiten- en binnensportcomplexen. Daarbij geven wij prioriteit aan het vervangen van de bestaande kleine, vaak sleetse gymzalen door moderne binnensportvoorzieningen. Daarnaast moeten in de openbare ruimte meer mogelijkheden komen voor niet aan een accommodatie gebonden vormen van beweging. In iedere wijk willen wij goed onderhouden speelplekken, beweegtuinen en wandel-, hardloop of fietsroutes.
 • Net als veel ouderen voldoen ook te veel Delftse kinderen niet aan de beweegnorm voor een gezond leven. De PvdA wil dat het aantal uren gymonderwijs op de Delftse scholen verder wordt uitgebreid en dat sport een vast onderdeel is van de buitenschoolse opvang. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de buurtsportcoaches.
 • Zwemmen is een prettige manier van bewegen, maar de aanwezigheid van veel water in onze stad maakt het ook noodzakelijk dat onze bewoners kunnen zwemmen. Van de huidige drie zwembaden in Delft zullen er twee binnen enkele jaren worden gesloten. De PvdA wil dan ook dat daar een nieuw zwembad voor in de plaats komt. Ook vinden wij dat de kwaliteit van het zwemwater moet worden verbeterd.
 • Jaarlijks maken zo’n 55.000 niet uit Delft afkomstige sporters gebruik van de door de gemeente Delft betaalde, Delftse sportvoorzieningen. De PvdA vindt dat er een limiet gesteld moet worden aan dit aantal. Hierover moeten afspraken gemaakt worden met de Delftse sportverenigingen.

 

 1. Cultuur verbindt

 Cultuur verbindt, geeft plezier, prikkelt en zorgt voor spannende ontmoetingen. Cultuur is bij uitstek een middel om je eigen identiteit te verkennen en in aanraking te komen met andere manieren van denken en leven. Delft heeft een bloeiend cultureel leven, maar duidelijk is dat de bezuinigingen van de afgelopen jaren ook hier hun sporen hebben nagelaten. Tegelijkertijd verschilt de wijze waarop inwoners van Delft met cultuur in aanraking kunnen komen sterk. De PvdA wil dat het cultuuraanbod iedereen in Delft bereikt en aanspreekt.

Onze plannen:

 • Het aantal musea in Delft is beperkt. Het Prinsenhof neemt dankzij zijn bijzondere, sterk met het ontstaan van het moderne Nederland gebonden, geschiedenis een unieke plaats in. Er ligt een ambitieuze toekomstvisie voor het museum, die ook gevolgen heeft voor het gebouw en de directe omgeving. De PvdA steunt de ambities van het Prinsenhof, maar ziet ook dat het volledig uitvoeren daarvan kostbaar is. Wij kiezen daarom voor een gefaseerde invoering, waarbij ook de eventuele verzelfstandiging van het museum nader wordt beschouwd. Het inrichten van de bij het Prinsenhof getrokken Waalse Kerk als Delfts Blauw Museum steunen wij van harte: dit museum hoort thuis in onze stad.
 • De PvdA waardeert het werk van de gevestigde culturele instellingen De Veste, VAK en DOK als vormgevers van cultuur en cultuureducatie in Delft. Wij willen daarnaast ook steun geven aan kleinschalige initiatieven en festivals en vernieuwende culturele activiteiten in de wijken. Door ruimte te geven aan creatieve broedplaatsen (“hubs”), bijvoorbeeld in wijkcentra of tijdelijk leegstaande panden (“pop ups”), ontstaat de mogelijkheid voor jong en oud om samen deel te nemen aan workshops, ateliers, cursussen en voorstellingen. Dit brengt mensen samen in de wijk, maar biedt de inwoners ook de mogelijkheid om dicht bij huis kennis te maken met cultuur.
 • De PvdA ziet mogelijkheden voor een Delfts Stadsmuseum, naar het voorbeeld van het MAS in Antwerpen, waar het verhaal van onze stad wordt verteld aan de hand van het cultureel erfgoed zoals dat is ondergebracht in de collecties van bijvoorbeeld GGZ Delfland, het Reinier de Graafgasthuis, de TU Delft en bedrijven als DSM. Ook de zorg voor de Delftse monumenten draagt bij aan het versterken van de culturele identiteit van de stad en de interesse in ons verleden.

 

 1. Gastvrij Delft

Toerisme vormt een belangrijke stimulans voor de Delftse economie en zorgt voor werkgelegenheid op alle niveaus in winkels, horeca en hotels. Met haar historische binnenstad, ruime aanbod aan winkels en restaurants en attracties als het Prinsenhof, de Porceleyne Fles en het Vermeercentrum, is Delft een bezoek meer dan waard. Daar zijn wij trots op. Delft heeft daarnaast een unieke ligging in de Randstad; de grote steden maar ook de Keukenhof, de kust of steden als Gouda zijn gemakkelijk te bereizen. Daarmee is Delft bij uitstek een prachtige uitvalsbasis voor (internationale) toeristen om een paar dagen te verblijven. Evenementen, klein en groot, dragen eveneens bij aan de aantrekkingskracht van Delft voor bezoekers, maar ook voor Delftenaren zelf. De PvdA vindt wel dat de leefbaarheid van de stad en vooral van de binnenstad door de groei van het toerisme niet in het geding mag komen.

Onze plannen:

 • Nieuwe initiatieven zoals het Delfts Blauw Museum dat vorm zal krijgen in het Prinsenhof en ons plan voor een Delfts Stadsmuseum versterken de aantrekkingskracht van Delft als unieke bestemming.
 • Wij willen de spreiding van toerisme en evenementen bevorderen: Delft is immers meer dan de Markt alleen. Delft heeft een relatief kleine historische binnenstad, waarvan de leefbaarheid voor de bewoners behouden moet blijven. Evenementen moeten verspreid over de gehele stad worden georganiseerd. Fiets- en wandelroutes en goede verbindingen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het water, kunnen toeristen naar bijzondere locaties als de Porceleyne Fles en het Agnetapark leiden, maar ook naar de omliggende groengebieden als de Delftse Hout, Midden Delfland en het Westland. Wij staan een terughoudend beleid voor ten aanzien van Airbnb, bijvoorbeeld door het instellen van een maximum aantal verhuurdagen of het instellen van een meldplicht.
 • De PvdA vindt dat Delft de samenwerking met Rotterdam, Den Haag en de Metropoolregio kan versterken om zo de komst van internationale toeristen en daarmee hoogwaardig toerisme in Delft te stimuleren.

 

 1. Groen + Blauw in Delft

De PvdA wil dat iedereen kan genieten van groene buitenruimte. Parken bieden volop mogelijkheden voor ontspanning en ontmoeting. Veel groen en water maakt de lucht ook frisser en brengt koelte op hete dagen. Delft heeft de nodige groene en waterrijke wijken, maar ook plekken waar de natuur vrijwel onzichtbaar is, voornamelijk in de binnenstad. Dat moet veranderen.

Onze plannen:

 • Er komt meer ruimte voor groen. Van de nieuwe woningbouwplannen aan bijvoorbeeld de Schieoevers moet de aanleg van openbaar groen waar kan worden gesport en gerecreëerd expliciet onderdeel uitmaken. Daarnaast komt er komt een campagne voor meer groen en minder steen in de bestaande wijken. De aanleg van geveltuinen, het beplanten van boomspiegels en de aanleg van groene daken wordt gestimuleerd, het verstenen van schoolpleinen en tuinen ontmoedigt.
 • De PvdA is voorstander van natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in de beplanting van perken en groenstroken en een gematigd kapbeleid. Wij blijven de biodiversiteit beschermen.
 • Om kinderen maar ook andere (nieuwe) Delftse burgers met het belang van de natuur te laten kennismaken, stimuleren wij milieueducatie op scholen en op andere locaties als wijkcentra. Hierbij zien wij een belangrijke rol voor duurzaamheidscentrum De Papaver.