Werken

Werk is belangrijk voor iedereen. Een baan biedt zekerheid in de vorm van inkomsten en de mogelijkheid tot ontplooiing, maar ook sociale contacten en het besef dat je op een zinvolle manier bijdraagt aan de samenleving. Met de economische crisis nog vers in het geheugen, is bestaanszekerheid voor veel mensen van grote betekenis. In 2016 was bijna 7 % van de Delftse beroepsbevolking werkloos (Nederland: 6,1 %) en moest ruim 14 % van de huishoudens (Nederland: 9,1 %) rond zien te komen met een laag inkomen. De PvdA wil dat in Delft niemand aan de kant staat. Dat betekent dat wij ons inzetten voor meer werkgelegenheid, voor het creëren van kansen voor degenen die van een uitkering moeten leven en voor het voorkomen en bestrijden van armoede. Het economisch herstel biedt ons daarvoor de mogelijkheid: het gaat financieel gelukkig weer beter met Delft. Voor de PvdA staat voorop dat iedereen daarvan moet profiteren.

1. Iedereen een baan

Delft is een stad waarin het bruist van ondernemerschap. De kenniseconomie vormt de motor van onze arbeidsmarkt. Dankzij haar schaalgrootte en historische binnenstad is Delft een aantrekkelijke woonstad. Deze Delftse mix van werken en wonen, zorgt voor levendigheid en creativiteit. Veel inwoners van Delft hebben werk. Daar zijn we trots op, maar tegelijkertijd blijft er nog veel te doen. Want niet iedereen is even kansrijk bij het vinden van een baan.

De kenniseconomie beperkt zich nog te veel tot hoogopgeleiden. Dat moet anders. De PvdA pleit voor het actief werven en behouden van maakindustrie, het uitbreiden van het aantal banen in de horeca- en hotelsector en het creëren van sociale banen. Met het creëren van sociale banen snijdt het mes aan twee kanten: mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt kunnen aan het werk, taken die blijven liggen omdat er geen geld voor is worden weer opgepakt. Ook zien wij kansen in de afvalverwerking.

Onze plannen:

 • Van een industriestad is Delft in de laatste decennia veranderd in een kennis-en diensteneconomie. De maakindustrie creëert traditioneel vooral werk voor mensen met een technische opleiding en voor lager opgeleiden. De PvdA bepleit het actief behouden en aantrekken van maakindustrie, die goed aansluit op de behoeften van de innovatieve, high tech bedrijven en start ups in Delft.
 • Steeds meer bezoekers komen naar Delft om deel te nemen aan (internationale) congressen, vergaderingen of seminars bij bijvoorbeeld de TU Delft. Deze groep besteedt aanzienlijk meer geld dan de toeristen en dagjesmensen tijdens hun dagje Delft. Dat is goed voor de hotel- en horecasector, maar ook voor de werkgelegenheid op vooral MBO niveau of voor mensen zonder scholing. De PvdA stimuleert de groei van Delft als congresstad. Wel moet er voor worden gewaakt dat de banen die dankzij de groei in de hotel- en horecasector ontstaan, niet alleen worden ingevuld met studenten, waardoor lager opgeleide Delftenaren worden verdrongen. De PvdA wil dat hierover afspraken worden gemaakt met de werkgevers in de sector.
 • Met Technopolis beschikt Delft over een belangrijke troef om het vestigingsklimaat voor kennisinstituten, startups en internationale bedrijven verder te versterken. Een substantieel deel van Technopolis staat echter nog leeg. De PvdA vindt dat er meer vaart gemaakt moet worden om de lege kavels te vullen met nieuwe bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid.
 • Door het creëren van sociale banen wil de PvdA mensen met een uitkering naar werk leiden. Tegelijkertijd wordt werk dat nu door geldgebrek in bepaalde sectoren blijft liggen weer opgepakt. Denk aan extra hulp op scholen in de vorm van conciërges en klasse-assistenten, extra handen in de (thuis)zorg, stewards bij (fiets)parkeerplaatsen of beheerders in wijkcentra of op sportvelden. Regulier werk verdwijnt niet door de komst van deze banen: het gaat om extra handen. Dit vraagt wel om begeleidingscapaciteit in de organisaties waar de sociale banen worden gecreëerd. Dat is vaak een probleem. Hierdoor staan er onnodig mensen aan de kant. De PvdA wil dat er geld komt voor meer sociale banen en voor extra begeleiding van medewerkers met een sociale baan.
 • De PvdA ziet (meer) werk in afval. Met het upcycling van afval, het verwerken van ingezamelde oude of afgedankte goederen in nieuwe producten, kunnen 200 nieuwe banen worden gecreëerd. Mogelijkheden zien wij in textiel (de recycling daarvan is in Delft nog niet vergund) en fietsen (die nu nog worden overgebracht naar een depot in Den Haag).
 • Bedrijven die in opdracht werken van de Gemeente zijn verplicht tot social return ter hoogte van 5 % van de opdrachtsom. In dit kader kunnen werkzoekenden en stagiaires werkervaring opdoen bij een bedrijf. De PvdA wil dat ook andere Delftse bedrijven en organisaties dit goede voorbeeld volgen en voor 5 tot 10% aan social return toe gaan passen.
 • Gemeenten zijn verplicht mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, beschut werk te bieden. Voor iedere gemeente geldt daarbij een bepaald quotum. De PvdA vindt dat een baan voor iedereen mogelijk moet zijn en spant zich ervoor in dat Delft de landelijke afspraken nakomt.

2. Nee tegen armoede

In Delft woonden in 2016 ruim 6000 huishoudens met een inkomen op of net boven bijstandsniveau. 2700 kinderen groeien in armoede op , een aantal dat duidelijk boven het Nederlandse gemiddelde ligt. De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat in Delft mensen, volwassenen en kinderen, in armoede moeten leven. Wij willen hier wat aan doen door kansen te creëren met behulp van onderwijs en het creëren van banen. Desondanks zullen er altijd Delftenaren zijn die het niet lukt om zelfstandig in een eigen inkomen te voorzien of hulp nodig hebben om (weer) rond te kunnen komen. Op aandringen van de PvdA heeft Delft tijdens de crisis beperkt bezuinigd op de regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Wij willen dat de groep mensen die voor deze regelingen in aanmerking kan komen wordt uitgebreid. En wij willen dat de gemeente de schuldhulpverlening in eigen hand neemt.

 

Onze plannen:

 • Niet alleen mensen met een laag inkomen (110 % van de bijstandsnorm) hebben moeite om rond te komen en mee te doen in de samenleving. Er is ook een grote groep van mensen die weliswaar een baan of een eigen bedrijf hebben of werken als zzp-er, maar net boven het minimum (tussen 110% tot 130% van de bijstandsnorm) zit. Ook deze mensen hebben het moeilijk. Anders dan de eerste groep kunnen zij geen beroep doen op de regelingen en tegemoetkomingen voor minima, met uitzondering van de Aanvullende Zorgverzekering. De PvdA wil dat nu het economisch weer beter gaat met Delft, daar meer mensen van kunnen profiteren. Daarom moeten ook mensen met een inkomen tot 130 % van de bijstandsnorm gebruik kunnen maken van de regelingen en tegemoetkomingen voor minima. Wij zullen de bestaande regelingen voor minima, inclusief het Kindpakket, onverkort handhaven. En wij gaan in gesprek met de deelnemers aan het Delftse Pact tegen de Armoede om op zoek te gaan naar nieuwe middelen in de strijd tegen armoede.
 • Schulden leiden in de regel tot meer schulden, een vicieuze cirkel die wij willen doorbreken. Mensen met schulden hebben moeite met hun problemen naar buiten te komen. Investeren in preventie loont dus, letterlijk en figuurlijk. De PvdA wil dat kinderen al vroeg op school leren hoe zij verstandig om kunnen gaan met geld. Goede afspraken tussen de gemeente, woningcorporaties en andere organisaties en bedrijven moeten voorkomen dat een betalingsachterstand verandert in een snel oplopende schuld. Deelname aan Vindplaats van Schulden maakt het mogelijk om vroegtijdig in te grijpen.
 • Wanneer het niet lukt om financiële problemen op eigen kracht het hoofd te bieden, is schuldhulpverlening noodzakelijk. Schuldhulpverlening is een taak van de gemeente. De PvdA vindt dat een schuldhulpverleningstraject op zo kort mogelijke termijn beschikbaar moet zijn en moet aansluiten bij de behoeften van de cliënt. Dat betekent maatwerk, waarbij meer dan alleen de financiële problemen worden aangepakt. Onlangs heeft de Gemeente Gouda bekend gemaakt dat zij, om meer maatwerk te kunnen bieden, de taken die zij in dit kader heeft uitbesteed weer zelf te gaan uitvoeren. De PvdA wil dat de Gemeente Delft dit voorbeeld volgt.
 • Een aantal gemeenten experimenteert op dit moment met regelluwe bijstand, waardoor het mogelijk wordt zonder sollicitatieplicht of verplicht re-integratietraject bijstand te ontvangen, dan wel bij te verdienen zonder dat dit op de uitkering wordt ingehouden. De PvdA volgt deze experimenten met grote belangstelling. Wanneer de resultaten bekend zijn, zullen wij onderzoeken of ook in Delft regelluwe bijstand wenselijk is.
 • Extra aandacht is nodig voor de statushouders die zich in Delft vestigen. Zij krijgen gedurende de eerste zes maanden na hun komst maatschappelijke begeleiding, waarna zij kunnen terugvallen op de algemene voorzieningen. Statushouders hebben grote moeite hun weg in onze complexe samenleving te vinden. Dit maakt hen extra kwetsbaar waar het gaat om hun financiële positie. De PvdA wil dat de periode waarin maatschappelijke begeleiding wordt geboden wordt verlengd tot een jaar en dat gedurende dat jaar specifiek aandacht wordt gegeven aan schuldpreventie.