Wonen

De PvdA wil de (internationale) positie van Delft als kennisstad met de daarbij passende woonmilieus, bedrijven en mensen blijvend versterken. Daarom zetten we in op een mooie, groene, veilige en bereikbare stad waarin het voor iedereen goed wonen is. Het verduurzamen van bestaande en nieuwe woningen maakt deel uit van deze strategie. Voor de PvdA staat daarbij voorop dat wonen altijd betaalbaar moet blijven, ook voor de laagste inkomens.

WONEN

Wonen is veel meer dan een dak boven je hoofd hebben. Wonen is een eerste levensbehoefte. Een woning vormt een ankerpunt, de veilige basis van waaruit je de wereld met vertrouwen tegemoet kunt treden. Wonen in Delft betekent wonen in een mooie omgeving. Kennisstad Delft beschikt over vitale stedelijke woonmilieus, nieuwe locaties als de Harnaschpolder en Nieuw Delft en een aantrekkelijke historische binnenstad. En dat allemaal in de directe omgeving van groene recreatiegebieden. Delft vervult dan ook een bijzondere rol binnen de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

De PvdA wil deze (internationale) positie van Delft als kennisstad met de daarbij passende woonmilieus, bedrijven en mensen blijvend versterken. Daarom zetten we in op een mooie, groene, veilige en bereikbare stad waarin het voor iedereen goed wonen is. Het verduurzamen van bestaande en nieuwe woningen maakt deel uit van deze strategie. Voor de PvdA staat daarbij voorop dat wonen altijd betaalbaar moet blijven, ook voor de laagste inkomens.

1. Een woning voor iedereen

Delft kent een grote diversiteit aan bewoners en soorten woningen. De woningmarkt is echter niet in balans: zo is er een groeiend tekort aan huur- en koopwoningen in het duurdere segment. De groei van de TU doet de behoefte aan studentenwoningen toenemen. Tot 2040 wil Delft daarom nog eens 15.000 woningen bij gaan bouwen, bijvoorbeeld aan de Schieoevers, op het terrein van de Staal en op de TU campus. De PvdA zal er scherp op toezien dat er steeds voldoende betaalbare en goede woningen beschikbaar zijn in het sociale huursegment.

In de nieuwe raadsperiode zet de PvdA zich in voor de volgende zaken.

 • Van alle woningen in Delft moet minimaal een derde deel geschikt zijn voor mensen die een modaal inkomen (€ 37.000, -) of lager hebben. De PvdA zorgt dat er daarnaast meer koopwoningen komen voor huishoudens met een inkomen van anderhalf keer modaal
  (€ 55.000, – per jaar). We maken hierover harde afspraken met projectontwikkelaars. Ook willen wij dat er voor voldoende woningen, waaronder appartementen, komen met een middenhuur tussen de € 650, – en € 950, – per maand. De doorstroming vanuit de goedkopere huurwoningen wordt daardoor gemakkelijker.
 • Meer kwaliteit en diversiteit op de woningmarkt. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met de diverse doelgroepen in Delft en dat we ernaar streven deze doelgroepen aan Delft te blijven binden. Die diversiteit moet in elke buurt terugkomen; we willen evenwichtig opgebouwde wijken en geen concentraties van een bepaald soort woningen en daarmee van bewoners.
 • De wachttijd voor sociale huurhuizen, nu al gestegen naar gemiddeld 40 maanden, moet omlaag, allereerst voor gezinnen.
 • Met de ambitie nog eens 15.000 woningen bij te bouwen komt Delft tegemoet aan de grote vraag op de woningmarkt. De PvdA steunt plannen voor uitbreiding, maar wil wel dat deze op hun haalbaarheid worden getoetst. Wat betekent het bijbouwen van 15.000 woningen bijvoorbeeld voor de leefbaarheid, de voorzieningen en het verkeer in de stad?
 • Met het bouwen van woningen aan de Schieoevers ontstaat de welkome verbinding tussen de woongebieden ten oosten en westen van het gebied. De PvdA wil dat daarbij wordt gewerkt aan de introductie van gemengde milieus, dus een combinatie van wonen, werken en groen.
 • Wij staan voor een stevige aanpak van verloedering, verkrotting en leegstand.

2. Wonen in een aantrekkelijke en sociale stad

Iedere bewoner van Delft heeft recht op een goede, passende woning. Dat vraagt soms om een creatieve en innovatieve aanpak. Daarom wil de PvdA dat:

 • Er voldoende woonruimte en daaraan gekoppeld ondersteuning, beschikbaar is voor mensen die vanuit een kwetsbare situatie toetreden tot de woningmarkt, zoals statushouders en mensen die vanuit beschermd wonen of de maatschappelijke of vrouwenopvang zelfstandig gaan wonen. Voor deze groep geldt allereerst dat de woning betaalbaar is. Dit vereist de beschikbaarheid van kleine woningen en appartementen en van woningen die geschikt zijn voor bewoning door meerdere mensen, al dan niet tijdelijk.
 • Ouderen willen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het creëren van levensloopbestendige woningen en appartementen waarin zorg geleverd kan worden sluit op die behoefte aan. Zo kan ook voorkomen worden dat ouderen te lang in een niet geschikte eengezinswoning blijven wonen. Samenwerking met zorginstellingen en woningcorporaties is hierbij vanzelfsprekend. De PvdA stimuleert ook kleinschalige wooninitiatieven van bijvoorbeeld ouderen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat ook in de Spoorzone ruimte wordt gemaakt voor woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen.
 • Studenten bepalen mede het profiel van Delft als kennisstad. Hun aantal en daarmee de behoefte aan studentenwoningen neemt de komende jaren nog verder toe. De PvdA hecht aan een goede balans tussen het aantal studenten en de overige bewoners van Delft en stelt daarom een grens aan de groei van het aantal studentenwoningen. Er is nog ruimte voor zo’n 2000 nieuwe studentenwoningen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met TU Delft en DUWO. De PvdA vindt het belangrijk dat de woningen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen om zo verloedering van een straat of wijk te voorkomen.
 • Wij stimuleren het omzetten van leegstaande kantoren en andere gebouwen naar woningen. Leegstand maakt zo plaats voor herontwikkeling en nieuwe woningen, terwijl de OZB-opbrengsten voor de gemeente stijgen: voor leegstaande kantoren wordt namelijk geen OZB afgedragen. De PvdA wil in dit kader ook ruimte geven voor inventieve en creatieve oplossingen. En ook willen wij zorgen voor meer mogelijkheden om combinaties van wonen en werken mogelijk te maken, een wens die bij veel van de circa 5.000 ZZP-ers in Delft leeft.

3. Wonen in een duurzame stad

Ook voor Delft geldt dat we in 2050 energieneutraal willen zijn. Om dit te bereiken zet de PvdA in op aanpassingen op de woningmarkt, bij bedrijvenlocaties en in het verkeer (zie paragraaf 5). Delft moet deze energietransitie maken met voornamelijk bestaande en soms oude woningen. Om alle 56.000 woningen en circa 6.000 bedrijven voor 2050 te voorzien van hernieuwbare warmte en elektriciteit, kunnen we geen moment onbenut laten. De ambities zoals die zijn verwoord in de Kadernota 2017 en de uitvoeringsagenda Delft energieneutraal 2050 staan hierbij centraal. Daarnaast wordt ingezet op meer groen en ruimte voor water in de wijken. Meer groen en water maken Delft niet alleen leefbaarder, maar zorgen ook voor koelte op hete dagen en voor opvang van overtollig water door de toenemende stortbuien.

De PvdA wil het volgende.

 • Delft moet vooral ruimte bieden voor wonen en groen. Dat betekent: minder auto’s en meer groen in de dichtbevolkte wijken, dankzij “groene vingers” die vanuit de Delftse Hout en Midden-Delfland de stad in lopen en vanuit de stad weer het groene gebied ingaan. Er komen daarom twee nieuwe parken in de stad: één aan de Voorhofdreef en een waterpark aan de Schieoevers. Er wordt daarnaast een campagne gestart voor meer groen en minder steen in Delft. De betrokkenheid van de buurt hierbij wordt bevorderd en ondersteund. In de openbare ruimte worden versteende schoolpleinen verder aangepakt en er wordt gezorgd voor een aantrekkelijke inrichting die ook geschikt is voor jonge gezinnen met kinderen – denk aan speelveldjes. Bewoners worden gestimuleerd meer groen in hun tuinen te brengen.

 

 • De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van energieneutraliteit, bijvoorbeeld door te bezuinigen op energie en daarnaast duurzame energie op te wekken en te gebruiken, zoals zonne-energie en warmte-koude opslag. Ook wil de PvdA verder werken aan het aardgasvrij maken van wijken. De oude en bestaande woningvoorraad moet zo snel mogelijk worden geïsoleerd en energieneutraal worden gemaakt, zonder dat dit wonen voor voornamelijk de laagste inkomens onbetaalbaar maakt. Delft neemt hierin de regierol en zoekt op het gebied van innovatie samenwerking met de TU Delft, de Bouwcampus en het bedrijfsleven. Initiatieven van burgers om bewonerscoöperaties op te richten voor gebruik van hernieuwbare energie worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

 

 • De PvdA wil daarnaast een versnelling van de groei van het aantal nieuwe energieneutrale woningen zonder energierekening. Rainproof bouwen wordt de standaard en er wordt gebruik gemaakt van duurzame en herbruikbare (circulaire) materialen. Ook willen wij energiebesparing en -opwekking in utiliteitsbouw stimuleren, zoals in kantoren, ziekenhuizen en sportfaciliteiten. Gebruik van zonnepanelen op alle utiliteits(nieuw)bouw moet een automatisme worden.

 

 • Als gevolg van de klimaatverandering hebben wij vaker te maken met wateroverlast door flinke hoosbuien. De Gemeente Delft bouwt daarnaast de grondwateronttrekking die ooit nodig was voor het koelen van de installaties van DSM, geleidelijk af. Het water in Delft stijgt en dat is reden tot zorg. De PvdA wil dat er verantwoord wordt omgegaan met de grondwateronttrekking en dat bewoners hier nadrukkelijker over worden geïnformeerd en bij worden betrokken.

4. Wonen in een bereikbare stad

Delft groeit en wordt steeds drukker. Dit betekent dat meer mensen, meer auto’s en vooral meer fietsen hun weg moeten zien te vinden in en ook naar de stad. Nu de werkzaamheden in de spoorzone een volgende fase hebben bereikt, is het tijd om de bereikbaarheid van Delft structureel goed, veilig en duurzaam te regelen. De fiets speelt daarbij een belangrijke rol, evenals het openbaar vervoer. Enkele jaren geleden was Delft landelijk koploper in het realiseren van innovatief fietsbeleid, een status die wij graag weer willen bereiken.

Wat willen we:

 • De fietsroute naar de TU zorgt voor veel onveilige situaties en ergernis van andere fietsers en automobilisten. De PvdA steunt daarom de plannen om twee nieuwe fietsbruggen aan te leggen. De Gelatinebrug is een fietsbrug over de Schie die de TU Campus verbindt met de stations Delft en Delft Zuid en deel uit maakt van een nieuwe oost-west fietsroute door Delft. De Faradaybrug is voor auto’s en fietsen en verbindt het TU Delft Science Park Technopolis met de Schieoevers en het station Delft Zuid. Ook door het bouwen van studentenwoningen op de Campus kan de drukte op de fietsroutes worden verminderd. Overlast door fietsen en fietsers moet worden aangepakt.

 

 • Goed openbaar vervoer is een absolute voorwaarde om ervoor te zorgen dat Delft bereikbaar blijft. Tramlijn 19 wordt doorgetrokken naar de Campus. Lijn 1 kan als Metropoollijn worden doorgetrokken naar Rotterdam. De PvdA pleit daarnaast voor een derde tramlijn in Delft: Tram 37, die Delft met Rijswijk en Den Haag verbindt.

 

 • Samen met de metropoolregio (MRDH), de TU Delft of omliggende gemeenten willen wij ook experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening als Ubertaxi’s en met innovaties zoals zelfrijdend vervoer: Delft als proeftuin.

 

 • De PvdA vindt dat Delft de ambitie moet hebben om Fietsstad van Nederland te zijn in het jaar 2022. Dat betekent: meer parkeerruimte voor fietsen, een aanvalsplan fietsendiefstal, meer fietsstraten, rode fietspaden, het vergroten van de veiligheid door het verruimen van haarspeldbochten en snelle en veilige fietsroutes naar scholen, Rotterdam en Den Haag.

 

 • Fietsers en auto’s delen de ruimte met voetgangers. De PvdA staat voor het ruimte bieden aan voetgangers door het aanleggen van duidelijk zichtbare, veilige looproutes.

5. Veilige en schone wijken

De PvdA vindt dat alle wijken in Delft schoon en veilig moeten zijn, zodat de openbare ruimte een fijne plek is om te verblijven, voor jong én oud. Dit betekent allereerst dat je je thuis moet voelen in je wijk, én veilig. Daarom wil de PvdA dat:

 • Wij onze openbare ruimte beheren vanuit de principes schoon, heel en veilig, kwaliteit en eenvoud. De openbare ruimte moet voor iedereen goed toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met een beperking. Speeltuinen, groen, parkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. De PvdA zet in op een verbetering van de openbare ruimte die daaraan bijdraagt. Het groen wordt daarom beter bijgehouden door vaker te maaien. De straten en stoepen zijn heel. We faciliteren bewoners die samen het gemeentegroen willen onderhouden. En ook andere buurtinitiatieven die verbindend werken in den brede zin van het woord, worden gestimuleerd en gefaciliteerd door de gemeente. Het betrekken van studenten bij buurt- en wijkinitiatieven wordt nadrukkelijker hierin meegenomen.

 

 • Het werk van de wijkagent is belangrijk voor een veilige buurt. De samenwerking tussen de wijkagenten, Delft voor Elkaar en andere organisaties werkzaam in de wijken wordt verder versterkt en optimaal gefaciliteerd. De PvdA vindt dat cameratoezicht op plekken waar sprake is van onveiligheid alleen dient te worden ingezet in samenhang met andere maatregelen, zoals handhaving en het laag houden van begroeiing.