Gewoon Goed Bestuur

De taak van de gemeente als lokale overheid verandert ingrijpend. Steeds meer taken, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, worden vanuit het Rijk naar de gemeenten overgeheveld. Op weer andere terreinen, zoals afvalverwerking of openbaar vervoer, wordt in toenemende mate samengewerkt met andere gemeenten. En waar tot voor kort de gemeente nog met geld en regels bepaalde wat er moest gebeuren, ligt het initiatief steeds vaker bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers, waarbij de gemeente faciliteert.

De PvdA vindt dat de gemeente er moet zijn voor álle Delftenaren. Zij is betrouwbaar, transparant en laagdrempelig en staat voor een open Delftse samenleving, waarin plaats is voor iedereen. En een betrouwbare overheid zorgt er in de eerste plaats voor dat de gemeentelijke financiën op orde zijn.

  • Lokale democratie is meer dan burgers die één keer in de vier jaar stemmen. De PvdA kent de stad en wil dat de ideeën en creativiteit van bewoners op alle momenten kunnen worden ingezet. Dit betekent het stimuleren van burgerinitiatieven en ruimte bieden voor experimenten met Right to Challenge[1] of wijkbudgetten. Het betekent ook het betrekken van burgers bij alle fasen van het ontwikkelen van nieuw beleid: van de “tekentafel” tot en met de evaluatie. “Delfts Doen”, de Delftse participatieaanpak ontwikkeld voor de invoering van de Omgevingswet, vormt daarvoor een goede basis.
  • Voor de PvdA staan de bewoners centraal in de dienstverlening van de gemeente. Dat moet niet alleen blijken uit praktische zaken als de informatie op de gemeentelijke website of de openingstijden van het stadskantoor. Is ondersteuning door de gemeente nodig, dan wordt in samenspraak met de cliënt tijdig maatwerk geboden. En de gemeente zorgt er daarbij voor dat dankzij goed beveiligde informatiesystemen de privacy van burgers gewaarborgd is.
  • Als grote werkgever staat de gemeente voor goed werkgeverschap. Dat betekent: niet onnodig flexwerkers inzetten wanneer het gaat om het uitvoeren van structurele gemeentelijke taken. Ook vindt de PvdA vindt dat de gemeentelijke organisatie de diversiteit van de Delftse bevolking moet weerspiegelen. Door zich aan te sluiten bij Workplace Pride[2]en anoniem solliciteren in te voeren draagt de gemeente daar aan bij.
  • Na een lange periode van financiële crisis en bezuinigingen gaat het gelukkig weer beter met Delft. Maar dat betekent niet dat we ons rijk kunnen rekenen. Zo zullen de uitgaven in het sociaal domein (zorg, participatie) de komende jaren sneller stijgen dan de budgetten die Delft daarvoor van het Rijk krijgt. Als PvdA zullen wij dan ook zorgvuldig met ons geld blijven omgaan. Nieuwe plannen, ook die uit dit verkiezingsprogramma, moeten goed onderbouwd zijn en, eenmaal van start gegaan, zorgvuldig worden gemonitord en geëvalueerd. Voor de financiële reserves en stadsschuld geldt dat zij op een aanvaardbaar niveau gehouden worden.
  • Delft staat hoog op de lijstjes van gemeenten met hoge lokale lasten. De PvdA streeft ernaar deze te verlagen. De verminderde belastingopbrengst die hier het gevolg van is zal dan wel ergens anders in de begroting door middel van bezuinigingen moeten worden opgevangen. En daarbij geldt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

 [1] De kern van Right to Challenge is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

[2] Workplace Pride is een wereldwijde non-profit organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de positie van LHBTI werknemers. In Delft zijn de TUD en het Hoogheemraadschap Delfland reeds aangesloten bij Workplace Pride.