Een leefbare en duurzame stad
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Een leefbare en duurzame stad

De opwarming van de aarde gaat niet aan Delft voorbij. De PvdA heeft de Global Goals omarmd en zet in op een energieneutrale stad in 2050. Dit is een enorme opgave die veel geld kost. De PvdA vindt dat de lasten door de sterkste schouders gedragen moeten worden. Betaalbaarheid heeft volop onze aandacht en energiearmoede bestrijden we.

De energietransitie is bovenal een maatschappelijke transitie, die we in Delft met elkaar doen. Iedereen moet mee kunnen doen. We willen niet alleen afspraken maken met woningcorporaties, maar ook met particuliere huisbezitters.

Verdichting van de stad vraagt om extra aandacht voor de leefbaarheid in de wijken. Dat geldt voor als we woningen bijbouwen, maar zeker ook als we wonen en werken willen combineren. Dan moeten we letten op een goed woonmilieu waarin de normen voor geluid, fijnstof en geur niet worden overschreden. En op woonmilieus met voldoende groen van goede kwaliteit waar mensen kunnen ontsnappen aan de dagelijkse hectiek en elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens de Coronacrisis zijn we de directe omgeving van de woning beter gaan waarderen. Daarom verdient dit extra inzet.

Dit gaan we doen:

 • We juichen de verduurzaming van woningen en bedrijfspanden toe. De Trias Energetica is ons uitgangspunt: eerst isoleren, dan energie besparen en wat we dan nog wel gebruiken verduurzamen. Dit moet betaalbaar blijven, zeker voor hen met een kleine portemonnee.
 • Het opbouwen van draagvlak voor nut en noodzaak van energietransitie en verduurzaming is een startpunt van de informatievoorziening aan de inwoners van Delft.
 • We gaan bewoners actief informeren over de mogelijkheden van verduurzamen, het verkrijgen van subsidies en de mogelijkheden om dreigende energie-armoede te voorkomen. De sociale projecten van Deelstroom Delft kunnen als voorbeeld dienen.
 • Om onze planeet leefbaar te houden is het promoten van duurzaamheid is niet genoeg: wij gaan eisen stellen. Alle nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden moet energieneutraal
 • We houden vast aan emissieloze zones in de binnenstad: per 2025 wijzen we plekken aan waar traditionele verbrandingsmotoren niet langer zijn toegestaan. Dat gaat zeker ook over bezorging aan huis
  en andere logistieke diensten.
 • Wijken worden in de loop van de tijd losgekoppeld van het gas volgens de uitgangspunten en voorstellen in het < >Warmteplan en de Wijkuitvoeringsplannen. Dit doen we in samenspraak met de woningcorporaties, huurders en de particuliere huiseigenaren. De PvdA wil niet dat de zeggenschap over de energie-infrastructuur alleen bij marktpartijen ligt. Zo kan de gemeente (of de Rijksoverheid) controle uitoefenen op de prijzen die burgers voor energie en warmte betalen.
 • De PvdA wil dat iedereen gezonde lucht kan inademen. We pakken de bronnen van luchtvervuiling aan en beschermen zo gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagopvang en verpleeghuizen. Rook van houtstook is schadelijk. We roepen op tot het ontmoedigen van houtstook in de woonwijken. Er moet meer voorlichting over gezonde lucht komen.
 • Groen draagt bij aan gezonde en gelukkige inwoners. Daar waar nodig geven we het groen een kwaliteitsimpuls. We stimuleren dat bewoners zelf aan de slag gaan met groen in de buurt. Het opfleuren van boomspiegels met vrolijke boomtuintjes is een voorbeeld hiervan. De gemeentelijke beheerders van de openbare ruimte respecteren deze inspanningen. Bovendien leveren bijen- en vlindervriendelijke bermen en perken een positieve bijdrage aan het welbevinden van mens en dier. Groen helpt hittestress en wateroverlast tegen te gaan.
 • Bebouwing en (openbaar) groen moeten veel meer gecombineerd worden, zoals bij de bibliotheek van de TU. Natuurinclusief bouwen helpt hierbij. Bij nieuwbouw zouden (grote) platte daken een bestemming voor groen en/of zonnepanelen moeten krijgen. De PvdA overweegt dit verplicht te stellen.
 • Goede waterkwaliteit is belangrijk voor mens en dier. Helaas laat dit te vaak te wensen over: in de zoemer blauwalg in de Delftse Hout, veel kroos in de grachten en veel zwerfafval in te water. Met het Hoogheemraadschap werken we aan verbetering van de kwaliteit.
 • Wateropvang bij intensieve regenbuien wordt steeds belangrijker. In de ruimtelijke ordening en de inrichting van de openbare ruimte houden we hier rekening mee. Hergebruik van regenwater of kraanwater in huizen is belangrijk en vereist aandacht bij het ontwerp van nieuwe woningen.
 • De PvdA is vol lof over het enthousiasme en toewijding van de Delftse Jutter in de bestrijding van zwerfafval. Het is helaas wel symptoombestrijding. Aanpakken bij de bron is beter: afspraken met bedrijven en winkels over het inzamelen van wegwerpverpakkingen van bijvoorbeeld etenswaar.
 • We vinden dat het ophalen van grofvuil betaalbaar moet blijven, zeker voor mensen met een minimuminkomen. We stimuleren het zelf wegbrengen naar het inzamelstation. Voor hen die geen auto bezitten zijn alternatieven noodzakelijk. Alternatieve inzamelingsplaatsen in de nabijheid of leenvoertuigen (bakfietsen) voor wegbrengen naar het centrale inzamelstation. Wegbrengen van grofvuil geeft meer kansen aan recycling en gaat illegale dumping tegen.
 • De PvdA maakt werk van de circulaire economie: een economie waarin hergebruik van grondstoffen voorop staat. Gerichte campagnes van bewustwording helpen om gescheiden inzameling van afval te verbeteren.

Deel dit