Een stad waarin we voor elkaar zorgen
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Een stad waarin we voor elkaar zorgen

Goede zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen en hun mogelijkheden om zelfstandig te functioneren. De PvdA vindt dan ook dat in Delft zorg direct beschikbaar, betaalbaar en van goede kwaliteit moet zijn en bij voorkeur thuis of dicht bij huis aangeboden wordt. Het tegengaan van eenzaamheid vraagt na de Corona wederom veel aandacht. In de afgelopen twee jaar is eenzaamheid onder jongeren als probleem sterker naar voren gekomen. Maatwerk staat bij al deze problemen centraal en dit betekent dat het aanbod in goed overleg met de inwoner en zijn of haar directe omgeving tot stand komt. Wachtlijsten horen daar niet bij. Delftenaren worden steeds ouder en willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daar moeten de voorzieningen, zowel voor ouderen zelf als voor de mantelzorgers, op ingesteld zijn.
De vraag naar zorg neemt nog steeds verder toe, ook in Delft. Het benodigde budget voor voorzieningen vanuit de wmo en de jeugdzorg groeit echter onvoldoende mee. Dit betekent dat er goed gekeken moet worden naar wat écht nodig is (slimme technische oplossingen helpen daarbij) en moet er aandacht komen voor een vernieuwde aanpak met meer aandacht voor preventie en controle op de winstmarges bij de particuliere zorgaanbieders. Samenwerking met de TU Delft met haar opleidingen op het gebied van klinische en life science technologie biedt daarvoor kansen. Maar ook door samenwerking met ons zorgkantoor DSW. Om te bereiken dat zorg aansluitend wordt geleverd, niet gehinderd door financieringsschotten.

Dit gaan we doen:

Eerlijke wmo

Dit  gaan we doen:

 • De beschikbare voorzieningen moeten bekend en inzichtelijk zijn voor alle Delftenaren, inclusief de laaggeletterden.
 • De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp is voor iedereen € 19. Het doel van de regeling was mensen met een kleine portemonnee te steunen, maar deze steun komt nu ook bij draagkrachtige mensen terecht. Dit jaagt de gemeente op hoge kosten. De PvdA dringt bij het Rijk aan op inkomensafhankelijk huishoudelijke hulp. Daarop vooruitlopend moet de gemeente onderzoeken hoe we dit binnen de huidige regels al kunnen toepassen.
 • Iedere inwoner van Delft moet in staat zijn zelf te beslissen over zaken in zijn of haar leven. Wij willen daarom de zeggenschap van mensen versterken, in de relatie met zorgaanbieders en met de gemeente. Bovendien moet er een duidelijke rol zijn voor patiëntenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in de beleidsontwikkeling. Initiatieven van bewoners zoals het opzetten van zorgcoöperaties steunen wij van harte.
 • In de toekenning van hulp aan gezinnen houdt de gemeente rekening met een zo beperkt mogelijke inzet van jonge kinderen in de zorg. Kinderen hebben recht op vrije tijd en ontspanning.
 • De PvdA wil dat de gemeente alleen contracten aangaat met organisaties die goed voor hun personeel zorgen; langdurige inzet is belangrijk.
 • De PvdA pleit voor het optimaal gebruiken van beschikbare middelen. Wij zetten in op het hergebruiken van kostbare rolstoelen/scootmobielen/rollators die nog in goede staat zijn.
 • Het hospice in Delft is momenteel op een onaantrekkelijke locatie gevestigd. De PvdA wenst dat de gemeente het particuliere initiatief ondersteunt in de zoektocht naar en realisatie van een hospice op een geschikter plek.

Overbelasting van mantelzorger voorkomen

 • Mantelzorgers zijn vrijwilligers. Er zijn heel veel mantelzorgers betrokken bij de zorg voor hun hulpbehoevende partner, buur of ouder. Ongeveer 80% van de mantelzorgers voelt zich tamelijk tot zwaar belast. Dit kan ernstige gevolgen hebben: burn-out of andere ziekteklachten. De PvdA vindt dat mantelzorgers waardering verdienen en niet overbelast mogen raken. Ondersteuning van mantelzorgers met dagbesteding voor de hulpbehoevenden en een logeerhuis/zorghotel waar de zorg tijdelijk de mantelzorgers uit handen wordt genomen.

Jeugdzorg: meer vertrouwen, minder regels

Voor de PvdA is het belangrijk dat jongeren zelf centraal staan in de jeugdzorg. We vinden het daarom belangrijk dat men niet over maar met hen in gesprek gaat.

 • De PvdA wil stimuleren dat ouders regie krijgen over het gezinsplan. Uiteindelijk is het voor iedereen fijner als een gezin en het netwerk daaromheen het zelf redden. Daarom willen wij nadrukkelijker inzetten op het betrekken van het netwerk van ouders bij jeugdhulp.
 • Voor kinderen die niet meer thuis willen of kunnen komen, wil de PvdA dat er een liefdevol pleeggezin of gezinshuis klaar staat.
 • Bij aanbestedingen voor zorg gaan we eraan werken dat er zo min mogelijk sturing wordt gegeven aan de manier waarop de zorgprofessionals hun werk doen. We staan voor maatwerk en willen geen nieuwe complexe regels toevoegen. Vertrouwen geven aan de zorgprofessionals brengt iedereen verder.
 • De PvdA wil jeugdzorginstanties betrekken bij het aanbod. Zo zorgen we ervoor dat alle vormen van jeugdzorg, ook de zware, aangeboden blijven worden.
 • Wij gaan voor het ontschotten van de zorg. Te vaak zitten regels voor financiering van verschillende typen van zorg een goede ondersteuning in de weg. De gemeente moet in samenwerking met DSW creatief met wet- en regelgeving omgaan, zodat mensen zo min mogelijk merken van de financieringsstromen en de zorg krijgen die ze nodig hebben.
 • Te vaak draait het bij de inkoop van zorg om de laagste prijs. Dit gaat vaak ten koste van kennis, expertise en continuïteit om de beste zorg te kunnen leveren. Wij kiezen voor minder marktwerking in de zorg en voor kwalitatief betere zorg.

Liever helemaal voorkomen

Het liefste voorkomen we dat mensen professionele hulp nodig hebben. Dat is vooral fijner voor de mensen zelf en bespaart de gemeente daarmee ook geld.

Dit gaan we doen:

 • Uit preventie oogpunt wil de PvdA geld voor sportbeoefening voor hen die dat niet zelf kunnen betalen.
 • De PvdA zou graag meer praktijkondersteuners bij huisartsen zien, die mensen kunnen helpen bij overgewicht, diabetes en psychische ondersteuning.
 • Wij willen laagdrempelige informatie over roken, afvallen, effect van vaccinaties en dergelijke beschikbaar maken via de kerk, moskee, school, verenigingen, wijk- en buurtcentra.
 • Coaching van ouders kan helpen bij het opvoeden van kinderen. Daardoor voorkomen we problemen en maken we het leven van de ouders overzichtelijker.
 • Allerlei maatschappelijke organisaties proberen mensen, zoals ouderen, uit de eenzaamheid te halen. De gemeente moet dergelijke initiatieven steunen.

Deel dit