Samen de Stad Besturen
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Samen de Stad Besturen

De PvdA vindt het belangrijk dat de kracht en energie in de Delftse samenleving optimaal worden benut. De gemeente is er voor alle burgers en burgers worden door de gemeente betrokken bij de beleidsontwikkeling en uitvoering van haar taken. Wij willen de lokale democratie en zeggenschap sterker maken met een gemeente die regie durft te nemen. Maar ook een gemeente die ruimte laat voor initiatieven van de bewoners. We staan voor een open en toegankelijke gemeente die het persoonlijk contact met haar inwoners koestert. We staan voor een sterke gemeente die blijft investeren en waar de sterksten de zwaarste lasten dragen. Delft krijgt niet het bedrag uit het Gemeentefonds van het Rijk om de centrumfuncties die de stad vervult te kunnen betalen. De daaruit ontstane tekorten leggen een grote druk op financiële en beleidskeuzes van de gemeente.
De PvdA is zich ervan bewust dat het vertrouwen van burgers in de overheid meer inzet vraagt. Vertrouwen geven is voorwaarde om vertrouwen te krijgen. De democratische rechtsorde gaat over de grondregels voor de wijze waarop de overheid met zijn burgers omgaat en de burgers met elkaar. Die grondregels zijn gebaseerd op fundamentele beginselen en waarden: tolerantie, goede trouw, rechtvaardigheid, redelijkheid, grondrechten. De democratische rechtsorde sluit in en niet uit. De democratische rechtsorde is ook een sociale rechtsorde.
Te vaak vinden de inwoners dat de participatie in Delft niet goed gaat. We willen Delftenaren bij besluitvorming betrekken en hen als gesprekspartners beschouwen. Dat vraagt om een participatieproces dat vooraf duidelijk is, aansluit bij de verwachtingen van de bewoners en goed aangeeft wat de ruimte is voor de inspraak.

Dit gaan we doen:

  • De PvdA zet in op meer directe gesprekken met Delftenaren. We gaan door met de werkwijze van de raad om in de vergaderingen ruimte te bieden aan breed contact met burgers om zo een beter beeld te krijgen van belangrijke thema’s in de stad.
  • We gaan door met Delfts Doen, maar we willen dat de uitvoering verbetering krijgt. We willen graag de deskundigheid onder de burgers
  • We staan voor een wijkgerichte aanpak om de afstand tussen bewoner en gemeente te verkleinen. Iedere wethouder krijgt een aantal wijken toegewezen waar hij of zij aanspreekpunt voor is. Waar nodig komen er leefbaarheidsoverleggen. De problemen in de wijk of de buurt kunnen eerst daar op tafel komen. Raadsleden, actieve inwoners en leden van politieke partijen houden wijkschouwen en raken zo in gesprek over wat er speelt.
  • We koesteren de organisaties van bewoners als verbinders tussen wijk en stadhuis. We maken afspraken met die organisaties over hoe burgerparticipatie kan worden versterkt.
  • De PvdA stelt voor te gaan experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie, zoals een via loting samengestelde burgerraad en een kinderraad. Een burgerraad draagt naast directe deelname van burgers ook het gevaar in zich dat er een competentiestrijd met de gemeenteraad ontstaat. Zorgvuldige voorbereiden en taakafbakening is nodig.
  • We ondersteunen het doen-vermogen van de Delftenaar door erkenning en steun aan burgerinitiatieven. We geven ook de ruimte dat deze worden uitgewerkt en uitgevoerd. Maar bovenal wordt vertrouwen gediend door duidelijkheid van verwachtingen over en weer. Essentieel is het besef van evenwicht en wederzijdse afhankelijkheid.
  • De PvdA blijft aandacht geven aan het verbeteren van de lokale journalistiek, met accent op meer onderzoeksjournalistiek.

Deel dit