Wonen in een sociale stad met krachtige wijken
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Wonen in een sociale stad met krachtige wijken

Delft is een aantrekkelijke stad om in te wonen. Alle wijken hebben ieder hun eigen kwaliteiten. Voor de inwoners begint de waardering daarvoor in de straat, buurt en wijk.

De PvdA zet zich in voor gemengde en evenwichtige wijken met een mix van dure en goedkope woningen en de daarbij behorende voorzieningen. Wijken waar mensen zich thuis voelen, elkaar kunnen ontmoeten, kunnen ontspannen, samenwerken. Kortom, zich betrokken voelen bij hun omgeving. Iedere wijk verdient zijn eigen aanpak. Of het nu gaat om de binnenstad, Tanthof, Poptahof, de Bomenwijk of de Kuijperwijk. Ook voor nieuwe wijken als Schieoevers gelden dezelfde ambities.

Dit gaan we doen:

  • We gaan meer wijkgericht werken
  • Er is meer ruimte voor bewonersinitiatieven
  • Wijken zijn schoon, heel, veilig en gezond om in te wonen.
  • We investeren in het versterken van het groen in de wijken.
  • Veiligheid op straat is een gegeven voor jongeren, ouderen, vrouwen en de lhbtiq+-gemeenschap.
  • Met de wijkaanpak zetten we ook in op preventie van crimineel gedrag bij jongeren.
  • Speciale programma’s in wijken of delen ervan waar problemen spelen zet de PvdA onverminderd voort.
  • De gemeente pakt de oplossingen voor overlast door bijvoorbeeld de komst van veel studentenhuizen (“verkamering”) samen aan met de TU, studentenverenigingen en wijkbewoners.
  • De energietransitie (Delft van het gas af) is ook een maatschappelijke verandering.
  • De ontwikkeling op de Schieoevers en rond het rond het station Delft Campus biedt kansen voor nieuwe woon- en werkmilieus.

Wil je meer weten over de plannen van PvdA Delft 2022-2026? In het PvdA-Verkiezingsprogramma Delft_2022-2026 lees je er meer over. 

Deel dit