Commissielid

Henk Boogaard

Commissie Ruimte en Verkeer
Henk Boogaard

Over Henk Boogaard

Henk is nummer 4 op de lijst voor de PvdA Delft voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.


Wat doe je in het dagelijks leven?

‘Officieel’ ben ik met pensioen. Naast projecten uitvoeren in mijn eigen adviesbureau Boogaard Consultancy was ik tot 31 december 2017 nog lid van de gemeentelijke rekenkamercommissies van de gemeenten Duiven en Nieuwegein. Een gemeentelijke rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad over allerlei beleidsonderwerpen. Zij onderzoekt wat er van door de gemeenteraad vastgestelde beleidsonderwerpen terecht is gekomen. De rekenkamercommissie kijkt dan naar de doelmatigheid en de effectiviteit van het uitgevoerde beleid. Ook wordt soms onderzocht of de gemeente haar taken wel efficiënt uitvoert en of de organisatie voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen. Een voorbeeld is dat wij in één van die gemeenten hebben gekeken naar de toekomstbestendigheid van de automatisering. We kwamen toen tot de conclusie dat het bij die gemeente op dit onderdeel ontbrak aan een visie voor de toekomst. Onze adviezen werden meestal goed door de gemeenteraad ontvangen, maar ook door het college van B&W en de gemeentelijke organisatie. Onze adviezen werden dus ook echt gebruikt en dat maakt het leuk en relevant werk.

Welke kennis neem jij straks de raad in?

Bijna 12 jaar ben ik raadslid geweest in Delft waarvan 4 jaar wethouder. Ook ben ik 7,5 jaar wethouder, 5 jaar raadslid en 1,5 jaar commissielid geweest in 4 andere gemeenten. Je kunt dus wel zeggen dat ik weet hoe het besturen van een gemeente werkt. Je doet dit werk voor je medeburgers, je bent gekozen om hen te vertegenwoordigen. Wat je doet doe je voor hen en waar mogelijk in overleg met hen. Want voor iedere burger geldt: de gemeente dat ben je zelf. Ik werk graag voor de gemeenschap, vanuit een sociaal democratische maatschappijvisie. Ik zie mijzelf ook als een katalysator tussen de burger en de uitvoering. Ik ben goed in het onderkennen van bestuurlijke processen, het gesprek aangaan en het vinden van de juiste informatie om vervolgens tot de kern te komen. Verder heb ik als adviseur een groot aantal gemeenten en provincies adviezen gegeven over diverse beleidsonderwerpen waaronder milieu-, energie- en afvalbeleid.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA is een product van veel mensen. Er zijn gesprekken gevoerd met mensen in de partij, maar ook met buurtbewoners en experts.
Noem drie punten die jij belangrijk vindt en waar jij je hard voor gaat maken.

1. Wonen voor ouderen

Je merkt dat de woonwensen van ouderen veranderen en daar moet beter op ingespeeld worden. De eenzaamheid onder ouderen neemt toe, maar tegelijkertijd willen veel ouderen ook langer thuis wonen. Dat betekent dat voor de doelgroep 65+ andere soorten woonconcepten moeten komen, waar men samen maar toch zelfstandig kan wonen. Ik zie dat dit een steeds grotere wens wordt en ik zou graag willen dat de gemeente hier sneller en doelgerichter op gaat reageren in de vorm van meedenken en mogelijkheden creëren.

2. Werken en wonen van nieuwe Nederlanders en van mensen met lage inkomens

De werkloosheid in Delft is vrij hoog en de balans tussen sociale huur en werkgelegenheid is niet op orde. Het willen oplossen van deze problematiek in regioverband is een belangrijke stap, maar zeker niet voldoende. Mensen die het aangaat zal de gemeente aanvullend onderwijs moeten aanbieden, maar ook zullen er meer banen moeten komen. Het is belangrijk om per individu te kijken naar capaciteit en mogelijkheden. Dag geldt zeker ook voor nieuwe Nederlanders. In het huidige systeem komen ze moeilijk aan het werk. Veel van de mensen die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen hebben al een (goede) opleiding of veel arbeidspotentie. Het is belangrijk om goed te kijken naar ‘wat kan iemand en hoe krijgen we diegene, zo nodig mede door het aanbieden van de juiste bijscholing, op de juiste werkplek’. En dan natuurlijk het liefst nog met een flinke versnelling in dat proces.

3. Duurzaamheid

En dan duurzaamheid in brede zin. Het moet wat mij betreft echt hoger op de agenda komen te staan. Delft laat nog veel kansen onbenut. Het gaat dan bijvoorbeeld om slim toepassen van schone en duurzame energie, bouwmaterialen, afval verwerking en hergebruik. Ik heb twee jaar geleden in Delft een nieuwbouwwoning gekocht. Het huis was niet optimaal geïsoleerd en ook zonnepanelen zaten niet in het bouwplan. De gemeente had dit niet geëist bij de gronduitgifte. De aannemer heb ik verzocht om zonnepanelen als optie te nemen, maar dat wilde deze niet. Het was: take it or leave it. Achteraf heb ik panelen aangebracht, maar dat is duurder dan wanneer het voor het hele project in één keer was geregeld. Onze woning was met het dak gelukkig goed op de zon gericht, maar veel woningen staan verkeerd voor gebruik van zonne-energie of de ontwerpen zijn zodanig dat er geen of weinig zonnepanelen op aangebracht kunnen worden. Ook daar laat de gemeente nog veel kansen liggen. Dat moet anders, want met het huidige beleid is het voor de ‘gewone man’ een erg lastige opgave om een “nul op de meter woning” te realiseren. We moeten van duurzaamheid een leidend thema maken: alleen projectontwikkelaars kiezen die duurzaam bouwen en burgers meer gaan helpen en stimuleren bij het verduurzamen van hun woning.
Ook op gebied van klantgericht afval inzamelen en afvalscheiding loopt Delft zeker niet voorop. Onze woonlasten zijn relatief hoog en dat komt vooral doordat de kosten voor afval inzamelen en afvalverwerking ca € 100,- per huishouden hoger zijn dan gemiddeld in Nederland. Ook dat moet veranderen.

Wat is je favoriete plek in Delft?

Dat is voor mij de binnenstad. Ik heb daar veel herinneringen. Ik heb civiele planologie gestudeerd aan de TU Delft en heb als lid van de jongerenvereniging SSRD veel tijd doorgebracht in de Korenbeurs aan de Camaretten. Ik ben getrouwd in het Stadhuis in Delft. Als raadslid en wethouder van Delft heb veel vergaderd in ons mooie stadhuis aan de Markt en we hebben privé mooie herinneringen aan vele gebeurtenissen in de binnenstad.

Waarom heb je ooit voor de PvdA gekozen en waarom is de PvdA nog steeds jouw partij?

Ik ben in 1972 lid geworden van de Partij van de Arbeid. Dit is een weloverwogen keuze geweest. De beginselen van de partij, het onder meer streven naar een maatschappij die staat voor rechtvaardige verdeling van inkomen en welzijn voor alle mensen, trokken mij aan. En anno nu is het nog steeds actueel. Vanuit liberale hoek wordt voortdurend gepoogd dit te ondermijnen door bijvoorbeeld slechtere arbeidsvoorwaarden, ruimer ontslagrecht en minder huursubsidie. Een sterke PvdA is ook nu meer dan nodig.

In welke wijk woon je?

Wat vind je fijn aan jouw wijk en wat zou anders mogen? 
Ik woon nu in de Harnaschpolder. De wijk is ruim opgezet en het is een stookvrije wijk waardoor er minder luchtverontreiniging is door gasgestookte verwarmingen. Ik zou graag zien dat de wijk snel en zo duurzaam mogelijk afgebouwd wordt.

Welke politicus bewonder je?

Van der Laan. Ik bewonderde zijn omgaan met mensen. Hij was een echt mensen mens. Hij kon het sociaal democratische gedachtengoed van de PvdA treffend verwoorden en met bezieling in praktijk brengen.

Waar ben je trots op?

Ik ben trots op mijn vier kinderen die allemaal goed zijn terecht gekomen, op mijn 5 kleinkinderen en op mijn echtgenote Marijke. Hoe druk ik zelf ook altijd was, zij heeft al die tijd ook een eigen zelfstandig leven geleid. En ze was ook steeds de motor achter onze verhuizingen die ons steeds weer mooie nieuwe ervaringen opleverde. Waar ik ook nog trots op ben is dat ik als wethouder van Delft rond 1988 de doortrekking van tram 1 naar de wijk Tanthof heb mogelijk gemaakt. Ook ben ik trots op de onderscheiding: “Ereburger van Delft” die ik bij mijn afscheid van de gemeenteraad in 1994 heb ontvangen.

Hoe zou jouw partner je omschrijven?

Iemand die soms te ver vooruitloopt met zijn ideeën. Soms heb ik ideeën die pas veel later worden gedeeld en uitgevoerd. Verder vindt ze mij een goede sparringpartner.

Ben je een ochtend of een avondmens?

Een avondmens. Ik ga vaak pas rond 2 uur, half 3 naar bed. Om het niet al te laat te laten worden heb ik de server van onze huiscomputers zo ingesteld dat ik na 2 uur s’ nachts geen bestanden meer kan opslaan. Dus dan moet ik de computer hebben afgesloten.

Als raadslid zal je vast wel eens voor een dilemma komen te staan. Hier alvast een voorproefje. Je moet van al je afval een foto plaatsen op social media of als je je verwarming aanzet gaat er een sirene af?

Dan kies ik voor de verwarming. Mijn wens is om een duurzaam huis te hebben en als het goed is hoeft de verwarming dan niet meer aan te gaan.

 

 

Foto: Sandra Gielesen Fotografie