Inspraak en slavernijverleden bij het gescheiden afval?

25 januari 2022

Inspraak en slavernijverleden bij het gescheiden afval?

Tegen de tijd dat een periode verstrijkt, wordt het altijd druk op de commissieagenda’s.  Dat is altijd vlak voor het zomerreces, maar lijkt nu ook op te gaan in de aanloop naar het afsluiten van deze raadsperiode. In maart zijn er immers verkiezingen. Alleen nog in januari en februari is er een volledige commissieronde. Na de verkiezingen duurt het altijd even voor dat het allemaal weer opstart. Want echte duidelijkheid over (nieuw) beleid is er pas wanneer een nieuw college gevormd is.

Drie commissievergaderingen: Inspraak, slavernijverleden en afval

Tussen 14 en 20 januari waren er drie officiële commissievergaderingen. Twee van de Commissie Economie Financiën en Bestuur en een van Ruimte en Verkeer. In EFB bespreken de commissieleden altijd de effecten van Corona op de stad. Ook op 14 januari was dat het geval. De PvdA maakte zich vooral druk om een aanpak van de gemeente om de tweedeling in de maatschappij (en dan gaat het niet alleen om de voor- en tegenstanders van Corona-maatregelen, maar zeker ook over een tweedeling tussen mensen die een financieel stootje kunnen hebben en mensen die door Corona ook een douw in de portemonnee hebben gehad) aan te pakken. Verder spitste het debat over de modernisering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zich toe op drugs en alcohol. Moeten we in de stad daar meer vrijheid voor geven, of juist een strikter beleid voeren. De meerderheid lijkt te opteren voor stevige aanpak en geen verruiming van de gebruiksmogelijkheden.

Heb kennis van het slavernijverleden vindt de PvdA

In de tweede vergadering van EFB nam de geschiedenis van de stad een belangrijke plaats in. Moeten we nu wel of niet de Delftse bemoeienis met slavenhandel aan de orde stellen. Het lijkt de PvdA onzin dat de Delftenaar ‘het allemaal maar flauwekul’ vindt, zoals Hart voor Delft in de krant roept. Dat iedere inwoner van Delft kennis moet hebben van deze schaduwkant van onze geschiedenis is voor de PvdA belangrijk. Maar of daar een duur onderzoek voor nodig is, staat voor de partij allerminst vast.
De Commissie Ruimte en Verkeer boog zich over afval, rust bij de bedrijven in het gebied Schieoevers en over de rol van de gemeenteraad bij bouwvergunningsaanvragen die eigenlijk niet in de plannen passen. Gescheiden afvalinzameling is nu bijna in heel de stad ingevoerd. De binnenstad kent dat nog niet. Een experiment in een klein deel wees uit dat het ook daar kan, maar dat een uitgebreide afvalscheiding aan de bron, dat wil zeggen bij de mensen thuis, erg kostbaar is. Nog dit jaar krijgen alle bewoners van de binnenstad een bak voor GFT en zal door middel van nascheiding, dus bij de afvalverwerker, plastic, metaal en drinkpakken uit het restafval gehaald worden.

Inspraak en échte participatie

Een particuliere woningontwikkelaar probeerde de gemeenteraad te verleiden hen voor de planning uit al de kans te geven aan de Vulcanusweg woningen en bedrijfsruimte te bouwen. Maar de raad houdt vast aan wat al in 2019 is afgesproken: we bouwen eerst alleen huizen nabij het station Delft Campus en langs de Rotterdamseweg bij de Nieuwe haven. Op deze manier blijft de rust onder de huidige ondernemers in het gebied van Schieoevers in stand.

De Omgevingswet, nog steeds moeten we uitgaan van invoering deze zomer, eist dat de gemeenteraad vooraf aangeeft over welke afwijkende plannen de raad expliciet een oordeel wil vellen. De lijst van gevallen was al eens eerder aan de commissie voorgelegd, maar toen ontbrak een onderbouwing. Die was er nu wel. Het leverde eigenlijk alleen nog discussie over wanneer er verplichte participatie van omwonenden en belanghebbenden geëist kan worden. De wet zelf is daar behoorlijk laks in. De PvdA heeft gepleit voor zoveel mogelijk echte participatie. Daar zal het college dan ook streng op moeten toezien, ondanks dat de Omgevingswet dat niet als vereiste noemt. De toch al naar neoliberalisme ruikende wet mag het belang van omwonenden niet in gevaar brengen.