Standpunten

Zoeken

Een leefbare en duurzame stad

Iedereen moet kunnen deelnemen aan verduurzaming. Met bewoners en ondernemers werken we aan de uitvoering van het warmteplan. Wij: Willen dat alle nieuwbouw van woningen en bedrijven energieneutraal moet zijn; Willen dat alle sociale huurwoningen worden verduurzaamd; Willen dat subsidies beschikbaar zijn voor wie dat niet (helemaal) zelf kan betalen; Organiseren dit op wijkniveau en

Lees verder

Een lokale ombudsman in Delft

De PvdA wil dat de Delftenaar zo goed mogelijk wordt geholpen, het liefst via maatwerk. Inwoners van Delft kunnen voor alle problemen waarvoor zij geen oplossing kunnen vinden terecht bij de lokale ombudsman. Zo zorgen we ervoor dat ongewenste situaties niet onnodig lang onopgelost en ongezien blijven.

Lees verder

Een stad met betaalbare woningen

Delftenaren willen goede, aantrekkelijke en duurzame woningen voor iedereen. Wij: Bouwen bij nieuwbouw minimaal 30% sociaal; Werken met beleggers aan betaalbare woningen net boven de sociale huursectorgrens; Komen starters tegemoet met startersregelingen; Bouwen passende woningen voor ouderen waardoor bestaande woningen beschikbaar komen; Gaan woningspeculatie tegen door gebruik te maken van een zelfbewoningsplicht en de verhuurdersvergunning.

Lees verder

Een veilige en toegankelijke stad

Mensen moeten veilig over straat kunnen gaan. Voor de PvdA staat langzaam verkeer op 1. Wij: Willen dat de maximumsnelheid voor alle voertuigen 30km/uur wordt en handhaving verbetert; Willen dat de voetganger zich veilig voelt en fietspaden aantrekkelijker worden; Willen dat mensen veilig over straat kunnen laten gaan en investeren in betere handhaving en preventieve

Lees verder

Eerlijke kansen voor ieder kind

De PvdA zet in op goed onderwijs en scholen waar ieder kind een eerlijke start krijgt op een gelukkig leven. Ons ideaal is een brede school waar onderwijs, sport, jeugdzorg en jeugdhulpverlening elkaar versterken. Delftse jongeren verdienen goede zorg als het thuis allemaal niet lukt. Wij: Willen taalachterstand tegengaan en maken vroegschoolse educatie voor alle

Lees verder

Meer water en groen in de stad

De PvdA wil de publieke buitenruimte een stuk aantrekkelijker maken. Wij: Stimuleren natuur inclusief bouwen en zorgen voor hergebruik van regenwater; Stimuleren dat bewoners zelf aan de slag gaan om hun buurt een groenimpuls te geven en/of zwerfafval te bestrijden.

Lees verder

Nieuwe banen en eerlijk werk

De PvdA wil dat er voor alle verschillende opleidingsniveaus voldoende werk én opleidingsmogelijkheden zijn. Wij: Zorgen voor meer stages en banen voor praktisch geschoolden en mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt; Zetten in op maakindustrie, de bezoekerseconomie maar ook de bouw, de verduurzamingsopgave, het onderwijs en de zorg; Zien kansen in de Schieovers, de

Lees verder

Participatie van inwoners en lokale ondernemers

De PvdA wil blijvend vernieuwen op het gebied van burgerparticipatie. Nog te vaak gaat dit mis. Wij: Verbeteren het contact tussen de gemeenteraad en burger; Versterken Delfts Doen en de samenwerking met bewonersorganisaties; Luisteren naar bewoners en ondernemers; Experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie zoals een burgerraad en kinderraad; Geven aandacht aan het verbeteren van

Lees verder

Red in Delft: Approachable and Near By PvdA Priorities

Every four years it's time for city council elections. On 14,15 and16 March 2022 we will elect a new city council. Below you can read the points of view of PvdA Delft: Red in Delft. Our ten priorities for a Social Delft.

Lees verder

Wij kiezen voor wijkgerichte aanpak

De wijk is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten. Delftenaren zijn op zoek te zijn naar verbinding. In buurthuizen moeten bewoners altijd welkom zijn voor een kopje koffie en een praatje. De PvdA wil dat de gemeente in de wijk aanspreekbaar is en dichtbij, zeker voor moeilijke thema’s zoals de energietransitie. Wij: Zorgen dat er

Lees verder

Zekerheid op eigen inkomen

We vinden het onaanvaardbaar dat mensen in Delft, volwassenen en kinderen, in armoede moeten leven. De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen een eerlijke kans krijgt op een goed bestaan. Wij: Willen dat er niet verder bezuinigd wordt op regelingen voor mensen met een laag inkomen; Zorgen dat gemeentelijke minimaregelingen beschikbaar zijn met een inkomen

Lees verder

Waar ben je naar op zoek?