Een stad met betaalbare woningen
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Een stad met betaalbare woningen

Wonen is een eerste levensbehoefte. Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning in een fijne leefomgeving. Een goede woning is een ankerpunt van waaruit je je leven vorm kan geven en van waaruit je de wereld met vertrouwen tegemoet kan zien. Of je nou 20 bent of 70 jaar bent.

Voldoende, goede en betaalbare studentenhuisvesting in de stad en de regio betekent voor studenten de toegangspoort tot het onderwijs.

Het is momenteel voor veel mensen en met name voor starters bijna onmogelijk om een goede geschikte woning te vinden. De woningmarkt zit volkomen op slot. De prijzen voor koopwoningen zijn sterk gestegen. In de particuliere sector zijn de huren hoog, terwijl er lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen. De doorstroming stokt, waardoor bijna niemand nog vooruit kan in de wooncarrière. We pakken alle mogelijkheden aan om hierop bij te sturen. Bouwen, veel bouwen, is een belangrijke stap in de oplossing van deze crisis. We maken afspraken met woningcorporaties over de verdeling en aanpak van verschillende bouwlocaties.

We pakken alle mogelijkheden aan om hierop bij te sturen. Bouwen, veel bouwen, is een belangrijke stap in de oplossing van deze crisis. We maken afspraken met woningcorporaties over de verdeling en aanpak van verschillende bouwlocaties. In een nieuwe woonvisie leggen we vast welke afspraken we willen maken.

Dit gaan we doen:

 • Binnen de gemeentegrenzen bouwen we tot 2040 stevig door aande geplande 15.000 extra woningen. Op deze manier wil de PvdA dat meer mensen in Delft een betaalbare woning kunnen vinden: jong, oud, arm en rijk, alleenstaand of als gezin.
 • Een gezonde woningmarkt biedt voldoende kansen op doorstroming. In de huidige crisis is dat juist tot stilstand gekomen. Mensen krijgen zo geen kans op een woning die beter bij hun leven past. We moeten dus opnieuw bepalen welke woningen gebouwd moeten worden. De PvdA kiest daarom ervoor niet alleen woningen in het topsegment te plannen, maar zeker ook sociale (huur)woningen. We willen dat minimaal een derde van de woningvoorraad geschikt is voor mensen die een modaal inkomen of lager hebben.
 • Delft bouwt van alle nieuwe woningen gemiddeld 30% sociaal, waarvan de helft goedkoop (maximaal € 633 huur per maand voor 1 en 2-persoonshuishoudens en € 676 voor gezinnen). Ook komen er meer (stedelijke) eengezinswoningen voor € 850 in de maand. Sociale woningen komen bij voorkeur in wijken waar nu weinig van dergelijke woningen staan. Zo zorgen we voor sociale en evenwichtige wijken.
 • De gemeente Delft dringt aan bij de omliggende gemeenten in de regio dat zij zich houden aan de afspraken over het aantal te bouwen sociale huurwoningen.
 • Wij willen dat sociale woningen gebouwd worden door woningcorporaties die voldoen aan kwaliteitseisen die we vooraf vastleggen. Dat gaan we regelen in een doelgroepenverordening.
 • We maken met beleggers afspraken als zij middel-dure huurwoningen bouwen om deze betaalbaar te houden: tussen de € 750 en € 950 in de maand.
 • De vraag naar sociaal betaalbare woningen is zo groot dat snelheid geboden is. Daarom kiezen we ook voor extra tijdelijke woningen voor starters en spoedzoekers, maar ook voor de aanpak van dakloosheid onder jongeren.
 • We geven starters extra kansen door startersregelingen voort te zetten en te verbeteren.
 • Voor ouderen hebben we speciale aandacht en zetten we in op woningbouw in sociale en beleggershuur. Dit zorgt voor nieuwe doorstroming. Ook willen we het ouderen gemakkelijker maken met soepeler regels om hun huidige woning aan te passen zodat ze er langer kunnen blijven wonen. Experimenteren met verschillende collectieve woonvormen kan ook een alternatief voor deze groep zijn.
 • We willen ook blijven letten op de bestaande woningvoorraad: behoud van woningen voor gezinnen omdat opsplitsing gereguleerd is en verkamering niet meer mag. Het opleggen van de zelfbewoningplicht bij verkoop van bestaande en nieuwe woningen willen we juridisch onderzoeken. Het introduceren van een verhuurdersvergunning helpt huisjesmelkers hun vrij spel te ontnemen.
 • De vraag naar studentenhuisvesting is hoog. We willen deels op de TU Campus en verder in de buurgemeenten Rijswijk en Schiedam deze woningen bouwen. Daarbij verdienen studenten en jongeren met een beperking extra aandacht.
 • De PvdA blijft scherp kijken naar de woonruimteverdeling en kiest voor actieve communicatie met woningzoekenden.
 • In de landelijke politiek maken we ons hard voor het afschaffen van de huurdersheffing waardoor woningcorporaties op korte termijn meer armslag krijgen voor de bouw van de hoognodige woningen.

Wil je meer weten over dit onderwerp? In het PvdA-Verkiezingsprogramma Delft_2022-2026 lees je er meer over.

Deel dit