Inclusieve en verbonden stad
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Inclusieve en verbonden stad

Delft is het thuis voor veel verschillende mensen. De diversiteit aan mensen is wat onze stad tot Delft maakt. Samen geven we de stad een gezicht, geven we Delft letterlijk en figuurlijk kleur. De grote diversiteit aan mensen zorgt voor een brede schakering aan ideeën en mogelijkheden. Dat zien we terug in de verscheidenheid van horecavestigingen, maar ook in uitingen van cultuur en muziek in de stad.

In het participatieve verslag rondom de omgevingsvisie gaven mensen aan op zoek te zijn naar verbinding. Delftenaren willen in contact komen met elkaar en de verschillende groepen die Delft kent. Delft is een verbonden en sociale stad. De PvdA wil zich hier hard voor blijven maken.

Veel verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar kan ook schuren. Onbekend maakt soms onbemind. De ervaring leert dat openstaan voor elkaar grote verschillen kan overbruggen. Maar ernstige hinder en overlast, daar moet de gemeenschap tegen optreden. Ook hier ligt een rol voor buurtcoaches, buurtwerkers, maar ook bij politie en BOA’s.

De PvdA strijdt samen met anderen tegen racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting. Zowel bewuste als onbewuste discriminatie op leeftijd, geslacht, afkomst, religie, levensovertuiging, fysieke beperking en seksuele geaardheid zijn voor ons onacceptabel.

Dit gaan we doen:

 • De PvdA wil dat mensen met een fysieke beperking zelfstandig alle publieke gebouwen kunnen bezoeken. De gemeente moet, samen met mensen met ene beperking, de eigen gebouwen controleren op toegankelijkheid en deze, daar waar nodig en zo spoedig als kan, toegankelijker maakt. We dagen de TU Delft uit om slimme oplossingen voor lastig toegankelijke oude gebouwen te bedenken.
 • De PvdA wil dat ontmoeting tussen Delftenaren mogelijk gemaakt wordt. Bewoners willen ontmoetingsplekken in de buurt. Denk aan bankjes op straat en voorzieningen zoals een buurthuis en speeltuinen.
 • De PvdA steunt (culturele) initiatieven die gericht zijn op dialoog tussen verschillende groepen in Delft.
 • Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zorgvuldig is in de communicatie met mensen met een beperking. Niet over mensen praten maar met mensen.Ieder mens verdient het serieus genomen te worden.
 • De PvdA wil op de website van de gemeente en bij de loketten voor iedereen toegankelijke informatie.Dit betekent helder en eenvoudig taalgebruik, toegankelijk voor blinden, slechtzienden en doven. Deze informatie moet snel te vinden zijn. De informatie schrijft de gemeente niet vanuit wet- en regelgeving, maar vanuit de behoeften van de inwoners.
 • Voortkomend uit het antidiscriminatiebeleid willen wij een antidiscriminatiebureau, zoals in Utrecht, of een meldpunt waar burgers terecht kunnen met klachten en waar discriminerende uitgaansgelegenheden en verenigingen aangemeld kunnen worden.
 • Het slavernijverleden van Delft verdient meer aandacht.Keti Koti willen we als een feestelijke dag vieren in de stad. We stimuleren dat rondleidingen door en toeristische informatie over de stad aandacht schenken aan het slavernijverleden.
 • Om echt iedereen gelijke kansen te bieden om me te doen aan sport is een inclusief sportklimaat nodig. Via het sportakkoord is hiermee in Delft al een begin gemaakt. De PvdA wil samenwerken met organisaties als Geef Racisme de Rode Kaart, de John Blankenstein Foundation (lhbtiq+) en de Stichting Life Goals om dit werkelijkheid te maken.
 • Discriminatie op de woningmarkt is onacceptabel en moet ook reden zijn om een verleende verhuurvergunning in te trekken. Dit is opgenomen in de vergunningsvoorwaarden.
 • Samen met het bedrijfsleven, waaronder ook uitzendbureaus, en onderwijsinstellingen streven we naar diversiteit op de arbeidsmarkt en strijden we tegen arbeidsdiscriminatie.
 • De gemeente dient zelf het goede voorbeeld te geven en als werkgever een inclusief personeelsbeleid te voeren.

Deel dit