Stad met eerlijk werk
Verkiezingsprogramma

Stad met eerlijk werk

Bij een leefbare stad hoort een vitale economie waarin iedereen een passende baan kan vinden: theoretisch en praktisch opgeleid, jong en oud, met of zonder beperking.

Delft heeft een sterke positie als centrum van technologie en innovatie, sterk leunend op de TU Delft en de Hogescholen. Ook het aantal banen in de zorg, ziekenhuis en GGZ-instellingen, horeca en het toerisme is bovengemiddeld. Er zijn nog enkele industriële bedrijven als DSM en Prysmian. Van de werkende Delftenaren heeft 60% een baan in onze stad. De PvdA onderschrijft de ambitie dat er tot het jaar 2040 ongeveer 10.000 nieuwe banen komen. Dat is een forse opgave, want momenteel groeit het aantal banen in Delft en de regio niet mee met de economie. Er verdwijnen zelfs banen voor praktisch geschoolden. Bovendien geven juist die banen in de vorm van bijvoorbeeld flex-banen steeds minder zekerheid.

De Coronapandemie heeft een flink negatieve invloed gehad. Het toerisme viel een tijd stil, de omzet in de horeca daalde, net als in de ambulante en detailhandel. Dat maakt deze sectoren kwetsbaar voor toekomstige kapitaalintensieve investeringen voor bijvoorbeeld de energietransitie en klimaataanpassing.

Dit gaan we doen:

  • De PvdA gaat werken aan meer banen voor met name praktische geschoolden en mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt.In onze stad is er een breed onderwijsaanbod. In techniek op alle niveaus van vmbo, mbo naar hbo en wo. We zetten in op maakindustrie, de bezoekerseconomie, maar zien ook kansen in de bouw, de verduurzamingsopgave, het onderwijs en de zorg. Goede werkgelegenheid is leidend in het economiebeleid.
  • We bieden ruimte aan nieuwe technologisch georiënteerde bedrijven, met name aan de maakindustrie.Die kan een plek vinden in de Schieoevers, de TU-wijk en rond het DSM-terrein.Wanneer we wonen en werken mengen, maken we een gedegen afweging om geluids- en andere milieuhinder te voorkomen, met voldoende milieuruimte voor de bedrijven.
  • De groei van het toerisme en daaraan verbonden horecavestigingen moet wel verantwoordblijven. We voorkomen wildgroei van het aanbieden van onofficiële slaapplaatsen via de Wet toeristische verhuur woonruimten. We verwelkomen (internationale) congressen in Delft, al dan niet gekoppeld aan de TU.
  • De historische binnenstad biedt kansen voor zowel de zakelijke dienstverlening, detailhandel, toerisme en horeca. We zorgen ervoor dat dit gebruik hand in hand gaat met het aantrekkelijk maken en houden van de binnenstad: autoluwe herinrichting, vergroening, zorg voor monumenten.De groei van het aantal horecavestigingen blijft beperkt en leegstand voorkomen we door er nieuwe recreatieve of sociale bestemmingen voor te vinden. De ozb verhogen we voor leegstaande panden. We werken samen met winkeliers en eigenaren om dit te bereiken. De PvdA erkent dat de binnenstad ook een belangrijk woongebied is.
  • Startende en kleine ondernemers willen we helpen en onnodige beperkende regels vermijden, zonder de belangen van omwonenden uit het oog te verliezen.Extra aandacht hebben we voor maakindustrie, IT- en technologiebedrijven en startups met een duurzaam product. Ondernemers met een herkenbaar positief maatschappelijk effect verdienen nadrukkelijk onze steun
  • Naast zorgen om de leefbaarheid en veiligheid voor omwonenden gaat de PvdA staan voor de werknemers wiens belangen onder druk komen te staan.Denk daarbij aan de (maaltijd-) bezorgdiensten Arbeidsdiscriminatie bestrijden we.
  • De gemeente als werkgever dient het goede voorbeeld te geven. Als PvdA strijden we voor een hoger minimumloon.We zorgen ervoor dat de gemeente standaard een hoger minimumloon invoert binnen haar eigen organisatie en bij externe inhuur. Het aantal flexcontracten willen we zo klein mogelijk houden, maar wel onder goede voorwaarden. We geven een eerlijke beloning voor stages en traineeships en vragen dat ook van de partners waarmee de gemeente zakendoet.
  • Bij aanbestedingen werken we het liefst samen met bedrijven uit de regio.We stellen voorwaarden aan goed werkgeverschap, social return, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Dit geldt ook bij het inkopen van goederen en diensten.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?