Stad zonder armoede
Verkiezingsprogramma

Stad zonder armoede

Werk geeft eigenwaarde. Wij gunnen iedereen, theoretisch of praktisch opgeleid, volledig of gedeeltelijk inzetbaar, een fatsoenlijk inkomen en passend werk. Mensen met een arbeidsbeperking hebben minder kansen om een baan te vinden. In 2020 hadden 3.335 inwoners van Delft een uitkering vanuit de Bijstand. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. Het percentage kinderen in Delft dat opgroeit in armoede is 10%, datligt bijna twee derde hoger dan het landelijk gemiddelde. Bovendien kan een groeiende groep werkenden niet van hun salaris of inkomen rondkomen. Denk daarbij aan zzp-ers zonder inkomensgarantie. Delft is een stad met een bovengemiddeld grote sociale opgave.

We vinden het onaanvaardbaar dat mensen in Delft, volwassenen en kinderen, in armoede moeten leven. Kinderen uit arme gezinnen hebben een moeilijke start en kunnen vaak niet meedoen aan sport, feestjes engaan nooit op vakantie. Zo’n achterstand kunnen ze vaak niet meer inlopen.

Door de Coronacrisis is deze kansenongelijkheid alleen maar gegroeid. Met een onzeker inkomen, snel stijgende huren en kosten voor energie, naast duurder wordende boodschappen liggen betalingsproblemen en schulden op de loer. Er hoeft maar iets te gebeuren en mensen vallen over het randje en belanden in een systeem dat niet hen maar de schuldeisers vooropstelt. Dit moet stoppen. Mensen die in armoede en met schulden leven, verdienen vertrouwen en respect en een perspectief op een beter leven. Goede schuldhulpverlening en een ruimhartig minima- en armoedebeleid moeten ervoor zorgen dat mensen weer meedoen.

We willen mensen zekerheid bieden. Armoedebestrijding heeft voor ons prioriteit. Hierop kan niet bezuinigd worden.

We gaan dit doen:

  • We willen dat mensen die op zoek zijn naar werk, ook als zij niet bij het UWV in beeld zijn omdat ze geen uitkering ontvangen, geholpen worden via bijvoorbeeld een meldpunt werkzoekenden. Begeleiding van (her)intreders geven we prioriteit.
  • Werkse! helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk. Kortingen op de budgetten bij de Participatiewet willen we voorkomen.
  • Werkgelegenheid voor statushouders krijgt van de PvdA extra aandacht. Met de nieuwe Wet inburgering als basis zorgen we voor passend taalonderwijs voor de nieuwkomers. Een volwaardig begeleidingstraject van minstens een jaar is nodig om hen een effectieve start te laten maken en waarmee we allerlei problemen met bijvoorbeeld schulden kunnen voorkomen.
  • De aansluiting van (beroeps)onderwijs op de (lokale) arbeidsmarkt vergt voortdurende aandacht. De samenwerking tussen het vmbo/mbo en de Delftse bedrijven moet daarom onverminderd voortgezet worden.
  • De PvdA pleit landelijk voor een verhoging van het minimumloon en het sociaal minimum.Dat is nodig om armoede en schulden zoveel mogelijk te voorkomen. Ook dan zullen er altijd Delftenaren zijn die het niet lukt om zelfstandig rond te komen van hun inkomen. De PvdA heeft er de afgelopen jaren met succes voor gestreden dat er niet verder bezuinigd is op regelingen voor de minima.
  • Alle mensen met een laag inkomen moeten kunnen rekenen op regelingen en tegemoetkomingen voor minima. Daaronder zijn ook mensen met een baan of bedrijf.De PvdA pleit ervoor om deze regelingen ook beschikbaar te stellen aan mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Daarom zullen we de huidige regelingen, inclusief het kindpakket, onverkort handhaven. We blijven in gesprek met maatschappelijke organisaties als het Pact tegen de armoede en de Voedselbank om op zoek te gaan naar nieuwe middelen in de strijd tegen armoede.
  • Met aandacht voor preventie en het vroeg signaleren van schulden (Eerder melden, minder achterstanden) kunnen we de neerwaartse spiraal doorbreken, waarin schulden in de regel tot meer schulden leiden. Hierbij moeten mensen, veelal ook ouderen, vaak schaamte overwinnen. Preventie zoeken we in aandacht op school om kinderen te leren verstandig met geld om te gaan. De gemeente, woningcorporaties en andere organisaties maken afspraken om te voorkomen dat een betalingsachterstand verandert in een snel oplopende schuld. Dat vraagt om maatwerk en goede afstemming, waarbij niet alleen de financiële problemen aan de orde komen. De samenwerking met Isofa via het programma van schuldhulpmaatjes zetten wij voort.
  • Voor jongeren met problematische schulden blijft het programma Jongeren PerspectiefFonds van groot belang.
  • De gemeente onderzoekt op creatieve wijze de mogelijkheden om de knellende voorwaarden in de bijstand te verlichten. Denk aan het Tilburgse experiment rond het samenwonen van mensen met een uitkering. Ook hier is het vertrouwen in de betrokkenen belangrijk.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?