PvdA reactie Kaderbrief 2020

Door Willy Tiekstra op 2 juli 2020

Onze fractievoorzitter, Willy Tiekstra, heeft het standpunt van de PvdA fractie ten aanzien van de gepubliceerde kaderbrief in de Gemeenteraad toegelicht. Hier leest u de volledige tekst.

Voorzitter,

Vandaag geen Algemene Beschouwingen, maar Bespiegelingen bij de Kaderbrief 2020.
“Bespiegelingen”, wekt de suggestie van een zekere rust en distantie: er is tijd en ruimte om je gedachten over een aantal zaken te laten gaan die het waard zijn om overdacht te worden. Vraag is echter of het moment waarop wij ons nu bevinden die rust en distantie ook kan bieden.
Het is vandaag 2 juli, een dag nadat de Corona-maatregelen die vanaf half maart het openbare en privéleven van alle Nederlanders hebben beheerst, verder zijn versoepeld. Het “normale” leven komt weer op gang, maar dat gebeurt niet zonder slag of stoot. Na de eensgezindheid van de eerste weken van de intelligente lockdown, worden gaande weg oude en nieuwe scheidslijnen in de samenleving weer zichtbaar. En waar voor sommigen de versoepeling nog niet ver genoeg gaat, boezemt zij anderen juist angst in.
Zo botsen economische belangen met de nog voortdurende noodzaak tot bescherming van medisch kwetsbare groepen. Er is een groeiende groep mensen die vindt dat, ondanks de versoepeling, de resterende maatregelen tegen de verspreiding van Corona haaks staan op in de Grondwet verankerde rechten. En hoewel het virus zelf geen onderscheid maakt, zijn de gevolgen veel ernstiger voor juist die groepen in onze samenleving die het toch al moeilijk hebben. Veel van de prachtige initiatieven die in deze Coronatijd in onze stad van de grond zijn gekomen waren dan ook juist op deze kwetsbare groepen, waaronder ouderen, gericht.
Ook een andere, even actuele ontwikkeling, maakt de bestaande scheidslijnen in onze samenleving nog beter zichtbaar. De huidige protesten van de Black Lives Matter beweging laten zien dat ook in Nederland racisme een structureel probleem is. En juist etniciteit is één van de twee factoren die bepalend zijn voor de tweedeling in de samenleving. Ook in Delft, zo bleek bij de bespreking onlangs in de Commissie SDW van de verkenning “Een stad met verschillen”.
Voorzitter, beide actuele ontwikkelingen brengen in de ogen van de PvdA een fikse mate van urgentie met zich mee. Onze bespiegelingen moeten dan ook maar niet te lang duren. Wij staan met elkaar voor de grote opgave om er voor te zorgen dat Delft, ook in een situatie die alle kenmerken van een crisissituatie heeft, de stad blijft waar een plek is voor iedereen. Een stad die steun biedt aan haar inwoners wanneer dat nodig is en waar voldoende ruimte is voor investeringen in een duurzame toekomst.
Na twee jaar zijn de ambities van het Delftse College nog onverminderd groot. De Tussenbalans laat zien dat op het gebied van onder andere wonen, sport, werk en duurzaamheid belangrijke, concrete resultaten zijn geboekt. In de komende twee jaar zal ook de uitvoering van nog meer plannen voortvarend worden opgepakt: rondom Mobiliteit, de Prinsenhof, Schieoevers en de Circulaire Economie.
De Kaderbrief 2020 laat echter ook een fors verslechterend financieel perspectief voor de komende jaren zien, zodanig zelfs dat er geen sprake is van een structureel begrotingsevenwicht. Belangrijkste “boosdoeners” zijn de stijgende uitgaven in het Sociaal Domein maar ook wegvallende dividenden. Ook de Coronacrisis drukt zwaar op de gemeentelijke financiën. De onduidelijkheid over de hoogte en de duur van het Steunpakket van het Rijk en de benodigde steun voor maatschappelijke en culturele organisaties in Delft, maakt het op dit moment lastig om inzicht te krijgen in de uiteindelijke omvang van de financiële impact. Dat die aanzienlijk is, staat echter buiten kijf. Bezuinigingen lijken daarmee onafwendbaar. Het gezonde weerstandvermogen van Delft vormt daarbij echter een belangrijk lichtpunt. Deze situatie vraagt om heldere en ongetwijfeld soms ook harde keuzes.
Voorzitter, ook in deze moeilijke tijd staat de PvdA voor het investeren in mensen, voor het investeren in een krachtige Delftse samenleving. Die kracht is de afgelopen periode zichtbaar geworden in onze voortvarende aanpak van de Coronacrisis, maar vooral ook in de vele mooie maatschappelijke initiatieven die in deze periode zijn ontstaan. Wij willen die kracht vasthouden en verder benutten, door onze inwoners sterker bij ons werk te betrekken. Tegelijkertijd heeft de Coronacrisis echter ook de scheidslijnen tussen mensen dieper gemaakt.
Het realiseren van een sluitende begroting voor 2021, mét daarin ruimte voor investeringen, betekent voor de PvdA-fractie allereerst: niet blind bezuinigen, maar eerst kritisch naar die begroting kijken. Begroot realistisch, zodat er achteraf niet onnodig geld overblijft. Kijk kritisch naar de groei van de overheadkosten. Investeer zelf, met behulp van Fonds 2040, om daarmee ook geld van andere partijen binnen te halen. Gebruik incidentele gelden (zoals de Enecogelden) om de eerste klappen van de Coronacrisis mee op te vangen. Reserveer steeds ruimte voor kleine initiatieven en projecten, om zo de kracht en betrokkenheid van inwoners blijvend te benutten. Denk, met andere woorden, eerst goed na over je keuzes en de daarvoor noodzakelijke strategieën.
De PvdA is voorts van mening dat wanneer bezuinigingen onafwendbaar zijn, het sociaal domein daarbij zo veel mogelijk moet worden ontzien. Om de scheidslijnen in onze samenleving zoals die -mede- door racisme zijn ontstaan en door de Coronacrisis verder zijn versterkt, te slechten, zijn extra investeringen nodig. In onderwijsachterstanden, in het begeleiden naar werk, ook van mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt, in armoedebestrijding en schuldhulpverlening, in een gezonde leefstijl, in betaalbare woningen. Het zijn kosten die voor de baat, een samenleving die kansen biedt aan iedereen, uit gaan. Investeer ook in zichtbare en structurele verbeteringen in de openbare ruimte, zorg voor meer groen en versterk de positie van fietsers en voetgangers in onze steeds drukker wordende stad. Houd cultuur voor iedereen toegankelijk. Maak een duurzame toekomst in Delft voor iedereen bereikbaar.

Voorzitter, ik rond af. Wij staan samen voor de een zware opgave. Voor de PvdA geldt dat, ondanks dit financieel zware weer, het onze taak is en blijft om blijvend in de ontwikkeling van onze stad en vooral: in de mensen die deze stad maken te investeren.

Willy Tiekstra, fractievoorzitter PvdA Delft

 

 

Willy Tiekstra

Willy Tiekstra

Willy Tiekstra is fractievoorzitter  voor de PvdA binnen de Gemeenteraad in Delft.

Meer over Willy Tiekstra